en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA370_1

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i sosialpedagogiske arbeidsmåter både i forhold til individ, gruppe, organisasjoner og nettverk. Handlingskompetansen skal bygge videre på og integrere kunnskap tilegnet gjennom de andre hovedemnene på barnevernspedagogutdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om
 • Organisering og oppgaver i det statlige barnevernets arbeidsfelt
 • Fosterhjemsarbeid
 • Sosialpedagogisk arbeid innen det statlige barnevernets arbeidsfelt med barn, ungdom og/eller deres familie.
 • Ulike teorier og arbeidsmetoder som brukes i institusjonsarbeid, oppsøkende arbeid og i kultur- og fritidssektoren for barn og ungdom.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Krise- og traumeteorier og hvordan rusmiddelproblem, psykiske problem og vold kan påvirke familiefungering og barn og unges utvikling
 • Interkulturelt arbeid med barn og familier

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kompetanse til å:
 • Kritisk og faglig kunne vurdere og reflektere over ulike problemområder innen det sosialpedagogiske arbeidet
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre generelt og spesielt miljøarbeid, både i institusjon, i skolen og på fritidsarenaen i samhandling med barn, unge og deres foresatte
 • Bruke aktiviteter i ulike sosialpedagogiske sammenhenger

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene
 • Kunne bruke vitenskapelig kunnskap og kunne knytte denne til praktiske sosialpedagogiske utfordringer
 • Ha videreutviklet evnene til refleksjon og kritisk analyse
 • Kunne gi gode skriftlige fremstillinger av sosialpedagogiske tema

Innhold

Generelle tema:
 • Familievold og seksuelle overgrep
 • Kriser og traumer hos barn
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Rusproblematikk
 • Ledelse

Tema knyttet til arbeid i den statlige barneverntjenesten:
 • Interkulturelt barnevernsarbeid i tilknytning til fosterhjem og institusjon
 • Psykososial behandling
 • Familiearbeid

Tema knyttet til miljøarbeid i og utenfor institusjon:
 • Generelt miljøarbeid. Det vil bli arbeidet med generelle problemstillinger knyttet til miljøarbeidets muligheter til å skape gode utviklingsmuligheter for barn og unge
 • Spesielt miljøarbeid. Det vil bli arbeidet med problemstillinger knyttet til målrettet miljøarbeid på individ- og gruppenivå
 • Aktiviteter i praktisk sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet
 • BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA170 Velferdspolitikk, BBA175 Velferdsrett, BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Anbefalte forkunnskaper

BBAP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen består av en skriftlig individuell oppgave, omfang 3500 ord (+/- 10%) ekskl. innholdfortegnelse, noter, kildehensvisninger og litteraturliste. Referansestil APA 6th. Tema for oppgaven defineres av emneansvarlig.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått alle emner som nevnes under overskriften "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk deltagelse på seminarene, Skriftlig gruppeoppgave som foreberedelse til hvert seminar, Presentasjon av gruppeoppgave og fasilitering av diskusjon i halvparten av seminarene
Alle de tre obligatoriske kravene må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.
1. 75 % obligatorisk deltagelse på seminarene.
2. Skriftlig gruppeoppgave som foreberedelse til hvert seminar. Gruppeoppgaven skal baseres på ukens forelesninger og pensum.
3. Presentasjon av gruppeoppgave og fasilitering av diskusjon i halvparten av seminarene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hulda Mjøll Gunnarsdottir

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og egenstudier skal forberede studentene til hjemmeeksamen i emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevern II (BBA340_1) 10
Sosialpedagogikk III (BBA350_1) 10
Miljøarbeid (BBA360_1) 10

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Biong, S & Ytrehus, S (red.)(2018). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Cappelen Damm. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 (241 sider)
Berge, T. (2005). Sekundær traumatisering, vikarierende traumatisering og omsorgstretthet. 125-127
BUFDIR. (2018, 29.04.19). Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler. https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Rad_for_a_handtere_sjikane_hets_og_trusler/

Bunkholdt, V. (2017). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. Gyldendal akademisk. Oslo. Kap 6 -12 (160 sider)

Delås, G.M. (2015). Barn i familier med alkoholproblemer og skam. Barn i familier med alkoholproblemer er ofte bærere av skam. Hva kan være årsaken til skamfølelsen, hvordan oppleves den, og hvordan påvirker den deres hverdag? Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Volum 12.nr.4, 298-306 (8 sider)
Espedal, A. S., Studsrød, I., & Viste, M. V. (2015). Voldsutsatte innvandrerkvinner og-menn med etnisk norsk ektefelle: Fortellinger om terror,mestring og løsrivelse. In E. Kipperberg (Ed.), Når verden banker på Nye utfordringer for profesjonsutøvelse (3. 107-133). Bergen: Fagbokforlaget. (26 sider)
Grønvold, E. & Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet. Universitetsforlaget. Oslo. (135 sider)

Gunnarsdóttir. Hulda M. (2016). Autonomy and emotion managment. Middle managers in welfare professions during radical organizational change. Nordic Journal of Working Life Studies, 6(SI), 1-22. (22 sider)


Hagen, I. M. (2019). Vold og trusler- et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren. En kunnskapsoppsummering. Retrieved from https://fafo.no/images/pub/2019/959.pdf: (37 sider)

Heltne, U. og Steinsvåg, P., Ø. (2011). Barn som lever med vold i familien Grunnlag for beskyttelse og hjelp, Universitetsforlaget kapittel 1,2,3,9,11,12 og 16 (101 sider)
Henningsen, E. (2014). Bekymringsblikket. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 9(2). (20 sider) https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1051
Hole, R. (2014). Forebygging og behandling av rusproblemer. Universitetsforlaget. Oslo kapittel 2,5 og 6, (65 sider).
Isdal, P. (2017). Smittet av vold : om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene. Bergen: Fagbokforl. Kap: 1,2, 5, 7, 10, 12.
Jensen, B., Studsrød, I. Viste. M.V (2014). Partnervold: Under graviditeten var det skikkelig ille. Fontene Forskning, årgang 7, Nr. 2, side: 18-30 (12 sider).:
http://fonteneforskning.no/?app=NeoDirect&com=6/19/301417/e59606dce7&t=Partnervold_Under_graviditeten_var_det_skikkelig_ille
Knudsen, K., Gunnarsdóttir, H. M., & Karlsen, J. E. (2014). Aldri fred å få? - Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk tidsskrift, 22(1), 28-50.https://www.idunn.no/st/2014/01/aldri_fred_aa_faa_-_rollekonflikter_midt_i_lederlivet (22 sider)
Kohli, R. K. S. (2011). Working to ensure Safety, belonging and success for unaccompanied Asylum-seeking children. Child Abuse Review, September 2011, Vol.20(5), pp. 311-323 (12 sider) Hentet fra: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.uis.no/doi/full/10.1002/car.1182
Kufås, E., Billehaug, I., Faugli, A., Weimand, B.M. (Mai 2017). Når lyset knapt slipper inn – En studie av Chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer. Vestre Viken, Barn av rusmisbrukere, Akershus Universitetssykehus (41 sider) Finnes her: http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-BARsnakk-20170522.pdf
Kvello, Ø. og More, T. (red.) (2014). Barnevernledelse. Gyldendal Akademisk, Oslo: Kap 1, 2, og 8 (49 sider)
Kap 1: Moe, T. og Valstad, S. J (2014) Lederutfordringer, lederansvar og en modell for barnevernledelse I Kvello. Ø. og Moe. T. : Barnevernledelse. Barnevernledelse. Gyldendal akademiske: Oslo. s. 22-40.
Gotvassli, K-Å., og Moe. T (2014) Endringsledelse i barnevernet. I Kvello. Ø. og Moe. T. : Barnevernledelse. Kap 2. Gyldendal akademiske: Oslo. S. 42-57
Gotvassli, K-Å og Moe, Torill (2014) Kunnskapsutvikling, motivasjon og jobbtilfredshet i barnevernet . I Kvello. Ø. og Moe. T. : Barnevernledelse. Kap 8. Gyldendal akademiske: Oslo. s.138-154.
Lidén, H., & Holst Salvesen, C. (2016). “De sa du må” Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. http://kriminalitetsforebygging.no/dokument/de-sa-du-ma/ kap 1 «Innledning» og kap 2 «Sårbare migrantbarn» ss. 9-29. (20 sider)
Lone, A. (2010). Collectives—a Norwegian success story in residential care. European Journal of Social Education, No 18/19, 2010, 60-72 (12 sider)

Lone, A. (2012). Bringing about change—a social pedagogic approach: Milieu pedagogy versus milieu therapy. European Journal of Social Education, No 22/23, 2012, 23-36. (13 sider)

Lone, A., & Paulsen, E. (2017a). Entering Norwegian treatment collectives: A study of youths’ first impressions and experiences. Scottish Journal of Residential Child Care. (14 sider)
https://www.celcis.org/files/6814/9322/2690/2017_Vol_16_1_Lone_A_Entering_Norwegian_Treatment_Collectives.....pdf
Lone, A., & Paulsen, E. (2018). Factors in Establishing Positive Youth–Staff Relations in Social Pedagogy-Based Norwegian Treatment Collectives: A Study of Young People’s Impressions and Experiences. The International Journal of Social Pedagogy. (13 sider) file:///C:/Users/2902234/Downloads/Factors_in_establishing_positive_youth-staff_relat.pdf
Lone, A., & Paulsen, E. (2018a). Is it Love? A Study of Young People’s Personal Impressions and Experiences of Relationships in Residential Care in a Norwegian Treatment Collective. Scottish Journal of Residential Child Care. (26 sider) https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2502425/Lone_A_Is_It_Love.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Løvås, K. og Løvås, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid- perspektiv og strategi. Universitetsforlaget. s. 17-62, 84-108 (69 sider)
Mevik, Kate, Lillevik Greger Ole og Oddbjørg Edvardsen, red (2016) Vold mot barn Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, Gyldendal Akademisk forlag, kapittel 4, 6 og 7 (38 sider)
Nordanger, D. Ø., & Braarud, H. C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 51, 531–536.
Nordanger, D. Ø., & Braarud, H. C. (2017). Utviklingstraumer : regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Bergen: Fagbokforl.
Reigstad, B., & Kvernmo, S. (2015). ADHD – eller noe annet? Belastende livshendelser hos unge med ADHD-symptomer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 52(4), 302-311
Renzaho, A.M.N., Dhingra, N. & Georgeou, N. (2017). Youth as contested sites of culture: the intergenerational acculturation gap amongst new migrant communities- Parental and young adult perspectives. PLoS One, 12 (2). https//doi.org/10.1371/journal.pone.0170700

Repstad, P. (2004) Dugnadsånd og forsvarsverker- tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget: Kap 1 pkt. 1.1.2, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 (11 sider)
Sköld, J. (2013). Historical abuse- A contemporary issue: Compiling inquiries into abuse and neglect of children in out-of-home care worldwide. Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention, 14(2), 5-23 (17 sider)
Skårderud, F. og Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Gyldendal Akademisk. Oslo. Kap 3, 4, 7, 8, 9, og 10. (83 sider).
Stenersen, A. O. (2016). Oppsøkende arbeid er helsefremmende. Rusfag (1) s. 81-91 (10 sider) http://kompetansesenterrus.no/file/artikkel9.pdf
Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Kap. 6, 7, 8, og 13 (45sider)
Nordstoga, S. (2019) Refleksjon kan være så mangt – om barnevernspedagogen som reflektert profesjonsutøver. I Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Kapittel 6
Gunnarsdottir, H.M. og Studsrød, I. (2019 Barnevernspedagogens emosjonelle arbeid – å bruke seg selv. I Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Kapittel 7
Follesø, R. (2019) Risiko, svev og tilhørighet. Hvilken betydning har ordene vi bruker i en barnevernsfaglig sammenheng? I Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Kap 8
Westby, L. C. W. (2019)Makt og tvang – skjult maktutøvelse i barnevernsinstitusjon. I Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Kapittel 13
Studsrød, I. (2019). «Når du er i barnevernet, så er du litt sånn verdiløs». Med sosialpedagogisk praksis på avveie. I Lone, A. og Halvorsen, T. Perspektiver på sosialpedagogikk. Universitetsforlaget. Oslo (ca 20 sider)
Sundfær, Aase. (2012). God dag, jeg er et barn. Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien. Fagbokforlaget (200 sider)
Svendsen, S., Berg B., Paulsen, V., Garvik, M. og Valenta, M. (2018). Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. NTNU Samfunnsforskning. Hentet fra: https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2018/kunnskapsoppsummering-om-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger/ (83 sider)
Søftestad, Siri (2018). Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Universitetsforlaget. 296 sider.
Tjersland, O. A., Engen, G & Jansen, U. (2013). Allianser - Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. 2. utgave. Gyldendal Akademiske. Oslo. Kap.1-12 (230 sider)

Torvik, F. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: Omfang og konsekvenser. Rapport 2011: 4 Oslo: Folkehelseinstituttet (42 sider)
Tyldum, G., H. Lidén, M.-L. Skilbrei, C.F. Dalseng og K.T. Kindt (2015). Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. FAFO-rapport 2015:45. Oslo: FAFO. S. 7-13 (6 sider)

Anbefalt litteratur:
Eide, K. (red) ( 2012) Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. Kap. 1, 4 og 8. (42 sider)
Ericsson, K. (2012). The punitive repertoire of children's homes and reformatories. Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention, 13
(2), 76-93. (17 sider)
Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms (2016). «Dei forstod meg ikkje». Tilsynsrapport 19. september 2016 (Glassjente-saken). https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/helse-og-sosial/tilsyn/dei-forsto-meg-ikkje---tilsynsrapport.pdf 59 sider
Førde, Siv (2014, 05.04). Å klare seg mot alle odds. Hentet fra https://psykologisk.no/2014/04/a-klare-seg-mot-alle-odds/
Lidén, H., & Holst Salvesen, C. (2016). “De sa du må” Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. http://kriminalitetsforebygging.no/dokument/de-sa-du-ma/ kap 3 «Bitre erfaringer» ss. 31-57
Studsrød, I. Kvaran I.,Mevik, K. og Paulsen, V. (2019) Barnevernspedagog- En grunnbok. Universitetsforlaget. Oslo. Kap. 18


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 01.06.2020

Historikk