en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA303_1

Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sentralt i dette emnet står temaene mangfold, endring, kritisk refleksjon og innovasjon. Studentene skal reflektere kritisk på et abstrakt teoretisk nivå over de fire kjernetemaene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse: barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av
Kunnskap
 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser.
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold
 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt arbeid som foregår på barnevernsfeltet
 • kjenner til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid innen barnevernsfeltet.
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som gjelder barnevernsfeltet.
 • kan oppdatere sin organisasjonskritiske kunnskap innen barnevernsfeltet.
 • kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde.
 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for barn, unge i utsatte situasjoner og deres familier.
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå innen barnevernsfeltet

Ferdigheter
 • kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere i barnevernsfeltet, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning i grupper.
 • kan anvende bred og flerfaglig kunnskap og faglig skjønn til å for å arbeide systematisk og målrettet med og veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings- og mestrings-, og endringsprosesser og henvise videre ved behov.
 • kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon innen barnevernsfeltet
 • kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn, unge og deres familier
 • kan reflektere over maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • kan beherske erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning hos barn og unge

Generell kompetanse:
 • har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen barnevernsfeltet og egen tjenesteutøvelse.
 • har innsikt i maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • har innsikt i og kan arbeide systematisk for å sikre barn og unges deltagelse og medvirkning og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold.
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste selvstendig og sammen med andre, på en måte som fører til inkludering, ikke-diskriminering og likestilling

Innhold

Emnet tar opp sentrale faglige problemstillinger fra tidligere i studiet. Sentralt står temaene mangfold, endring, kritisk refleksjon og innovasjon. Studentene skal reflektere kritisk på et abstrakt teoretisk nivå over fire kjernetemaene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse: barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis. I dette arbeidet skal studentene ta utgangspunkt i egen praksisperiode, egen bacheloroppgave og sosialpedagogisk og barnevernsfaglig kunnskap fra tidligere i studiet. Første delen av undervisningen organiseres i form av seminarer og forelesninger om kritisk tenkning, innovasjon og mangfold. Den andre delen av undervisningen organiseres som problembasert læring med nært samarbeid med praksisfeltet hvor studenter i grupper arbeider innenfor ett eller flere av fire kompetanseområdene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

BBA104 Velferdsrett

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen

BBABAC Bacheloroppgave

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/11 timeA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuell oppgave, Skriftlig gruppeoppgave, Nærværskrav
Vilkår for å gå opp til muntlig eksamen.
1. Det kreves tilstedeværelse på minst 75% seminarer i forbindelse med individuelt arbeidskrav og minst 75% gruppemøter i forbindelse med gruppearbeidskravet.
2. Innlevering av to skriftlige arbeidskrav i mappe (ett individuelt arbeidskrav og ett gruppearbeidskrav).
Individuelt arbeidskrav: Refleksjonsnotat med omfang på 2500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Gruppearbeidskrav: notat i utgangspunkt i ppl prosjekt i nært samarbeid med praksisfeltet med omfang på 4000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Alle arbeidskravene skal være godkjente for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mikhail Gradovski

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, veiledning i grupper, selvstudium og gruppearbeid.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk