en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA260_1

Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi bred kunnskap om barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende:
Kunnskaper
- ha bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon.
- ha bred kunnskap om de ulike teorier, metoder, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak.
- ha bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon
- ha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid.
- ha kunnskap om sentrale begreper, samtalemetodiske prinsipper, arbeidsmodeller og samhandlingsforståelse i forhold til barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
- ha kunnskaper om ulike samtaleformål/ metoder knyttet til arbeid med barn i barnevernstjenesten.
-ha kunnskap om de mest utbredte psykiske og psykososiale problemer som vi finner hos barn og unge.
- ha kjennskap til ulike forebyggende og terapeutiske tiltak som kan settes inn overfor barn og unge med psykiske og psykososiale problemer.
- ha kjennskap til ulike uttrykksformer som vektlegger fantasi og skapende virksomhet for kritisk å kunne kartlegge og tilrettelegge for barn og unges omsorgssituasjon.
- ha kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier.
- ha bred kunnskap om kultursensitiv kommunikasjon i arbeid med barnevernssaker.
- ha kunnskap om kultursensitivitet i skjønnsutøvelsen.
Ferdigheter
- kunne anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven. Dette skal skje i lys av reglene i FNs Barnekonvensjon om hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
- kunne reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette.
- kunne anvende sin kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid på en reflektert, faglig forsvarlig og metodisk måte i samtaler med barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
- kunne anvende relevant fagterminologi og være i stand til å reflektere over og vurdere kliniske eksempler blant barn og unge. Dette gjelder både med henblikk på diagnose og tiltak.
- kunne ta i bruk ulike kunstneriske utrykkformer i det praktiske arbeidet med en barnevernssak.
- kunne anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak.
- kunne redegjøre åpent og tydelig for vurderingsgrunnlaget for skjønn.
- ha en bevisst forståelse av kunnskap som er lagt til grunn for forståelsen av barnets beste.
- kunne reflektere over egne verdier i skjønnsutøvelsen.
Generell kompetanse
- ha utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge.

Innhold

 • Kommunikasjon og relasjonsarbeid generelt i samarbeid med mennesker- spesielt i forhold til foreldre og barn/unge i sårbare og vanskelige livssituasjoner.
 • Samtaler med barn - relasjonens betydning i arbeid med barn - metodiske samtaler i vanskelige livssituasjoner - utvikling av den personlige kompetansen
 • Kunstneriske uttrykksformer i barnevernsfaglig arbeid
 • Utøvelse av skjønn i det barnevernsfaglige arbeidet
 • De juridiske rammer for barnevernets arbeid med meldinger, undersøkelse og ulike tiltak
 • Vurdere, gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak
 • Observasjon og intervju som metoder i undersøkelsen
 • FNs Barnekonvensjon med særlig vekt på hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
 • Atferdsmessige, emosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge
 • Beslutningsteori
 • Etniske minoriteter i barnevernet

Forkunnskapskrav

BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø
BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Anbefalte forkunnskaper

BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BBA170 Velferdspolitikk, BBA175 Velferdsrett

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Evt. andre hj.midler oppgis av faglærer.
Tillatte hjelpemidler: Norges Lover, Lovsamling for helse- og sosialsektoren, særtrykk av lover, forskrifter og konvensjoner uten kommentarer.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått alle tre emner som nevnes under overskriften "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1). 80% obligatorisk nærværsplikt, 2). Innlevering av ett skriftlig individuelt arbeidskrav, 3). Skriftlig arbeidskrav i gruppe
Alle obligatoriske krav (3) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
80% nærværsplikt på undervisning, gruppearbeid og seminar. Studenter som har nærvær under 80% mister uansett grunn eksamensretten i emnet.
Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th
Skriftlig arbeidskrav i gruppe. Det gis inntil 30 min veiledning pr. gruppe. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wenche Hovland
Faglærer
Pia Moum Hellevik , Sandra Dina Sæland Khorasani , Ingunn Øyre , Torhild Reidun Øvestad Rosell , Turid Bie

Arbeidsformer

Selvstudium, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevern I (BBA250_1) 10
Sosialpedagogikk II (BBA240_1) 20
Sosialpedagogikk II (BBA250_1) 30

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlister


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk