en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA260_1

Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi bred kunnskap om barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende mål:
Kunnskaper
- ha bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon.
- ha bred kunnskap om de ulike teorier, metoder, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak.
- ha bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon
- ha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid.
- ha kunnskap om sentrale begreper, samtalemetodiske prinsipper, arbeidsmodeller og samhandlingsforståelse i forhold til barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
- ha kunnskaper om ulike samtaleformål/ metoder knyttet til arbeid med barn i barnevernstjenesten.
-ha kunnskap om de mest utbredte psykiske og psykososiale problemer som vi finner hos barn og unge.
- ha kjennskap til ulike forebyggende og terapeutiske tiltak som kan settes inn overfor barn og unge med psykiske og psykososiale problemer.
- ha kjennskap til ulike uttrykksformer som vektlegger fantasi og skapende virksomhet for kritisk å kunne kartlegge og tilrettelegge for barn og unges omsorgssituasjon.
- ha kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier.
- ha bred kunnskap om kultursensitiv kommunikasjon i arbeid med barnevernssaker.
- ha kunnskap om kultursensitivitet i skjønnsutøvelsen.
Ferdigheter
- kunne anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven. Dette skal skje i lys av reglene i FNs Barnekonvensjon om hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
- kunne reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette.
- kunne anvende sin kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid på en reflektert, faglig forsvarlig og metodisk måte i samtaler med barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner.
- kunne anvende relevant fagterminologi og være i stand til å reflektere over og vurdere kliniske eksempler blant barn og unge. Dette gjelder både med henblikk på diagnose og tiltak.
- kunne ta i bruk ulike kunstneriske utrykkformer i det praktiske arbeidet med en barnevernssak.
- kunne anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak.
- kunne redegjøre åpent og tydelig for vurderingsgrunnlaget for skjønn.
- ha en bevisst forståelse av kunnskap som er lagt til grunn for forståelsen av barnets beste.
- kunne reflektere over egne verdier i skjønnsutøvelsen.
Generell kompetanse
- ha utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge.

Innhold

 • Kommunikasjon og relasjonsarbeid generelt i samarbeid med mennesker- spesielt i forhold til foreldre og barn/unge i sårbare og vanskelige livssituasjoner.
 • Samtaler med barn - relasjonens betydning i arbeid med barn - metodiske samtaler i vanskelige livssituasjoner - utvikling av den personlige kompetansen
 • Kunstneriske uttrykksformer i barnevernsfaglig arbeid
 • Utøvelse av skjønn i det barnevernsfaglige arbeidet
 • De juridiske rammer for barnevernets arbeid med meldinger, undersøkelse og ulike tiltak
 • Vurdere, gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak
 • Observasjon og intervju som metoder i undersøkelsen
 • FNs Barnekonvensjon med særlig vekt på hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
 • Atferdsmessige, emosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge
 • Beslutningsteori
 • Etniske minoriteter i barnevernet

Forkunnskapskrav

BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Anbefalte forkunnskaper

BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BBA170 Velferdspolitikk, BBA175 Velferdsrett

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Evt. andre hj.midler oppgis av faglærer.
Tillatte hjelpemidler: Norges Lover, Lovsamling for helse- og sosialsektoren, særtrykk av lover, forskrifter og konvensjoner uten kommentarer.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått alle tre emner som nevnes under overskriften "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1). 80% obligatorisk nærværsplikt, 2). Innlevering av ett skriftlig individuelt arbeidskrav, 3). Skriftlig arbeidskrav i gruppe
Alle obligatoriske krav (3) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
80% nærværsplikt på undervisning, gruppearbeid og seminar. Studenter som har nærvær under 80% mister uansett grunn eksamensretten i emnet.
Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
Skriftlig arbeidskrav i gruppe. Det gis inntil 30 min veiledning pr. gruppe. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wenche Hovland

Arbeidsformer

Selvstudium, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevern I (BBA250_1) 10
Sosialpedagogikk II (BBA240_1) 20
Sosialpedagogikk II (BBA250_1) 30

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Aadnesen, B.N. (2015). Forståelse av barnets beste i et flerkulturelt samfunn. I E. Kipperberg, (Red.), Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse (sidetall). Bergen: Fagbokforlaget. (15 s)
Aadnesen, B. N., & Hærem, E. (2014). Barnevernets Undersøkelse (3. utg.). Oslo:Universitetsforlaget. (208 s)
Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G.M.D., Garvik, M. & Tøssebro, J. (2017) Myter og realiteter. Innvandreres møter med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning. (Kap. 2, 6-8, 58 s)
Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Snakk med meg. En veileder om å snakke med barn i barnevernet. (20 s)
Barne- og likestillingsdepartementet (2016). Rundskriv nr. Q-0982. Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4. (25 s)
Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Prop. 169L (2016-2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettsikkerhet for barn og foreldre). (Kap. 1, 2.1 ,17). (7 s)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2017). Rundskriv 01/2017. Retningslinjer til barneverntjenestens saksbehandling. (73 s)
Barne- og likestillingsdepartemenet (2019) «Høringsnotat – Forslag til ny barnevernlov» Kap. 1, 2 og 23. (78 s)
Berg, B., (2011). Lost in Translation. Om kulturell brobygging og bruk av tolk som kommunikasjonsmiddel. I: Berg, B., Ask, T.A. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid, (223-245). Universitetsforlaget. (22 s)
Bie, T. & Nes Aadnesen, B. (2017) Bekymret for et barn? Første steg nr. 3. 2017. Utdanningsforbundet. (4 s)
Bjørknes, L.E. (2015). Kan man være norsk barnevernspedagog i Afrika? I E. Kipperberg, (Red.), Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse (280-295). Bergen: Fagbokforlaget. kap. 11 (23 s)
Bunkholdt, V., & Kvaran I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap.1-9 og 11-14). (304 s)
Dean, R.G. (2001). The myth of cross-cultural competence. Families in Society; Nov/Dec. 2001; 82,6. (8s.)
Ellingsen, I. T., Schjelderup, L. & Omre, C. (2014). Barn og unges medvirkning i barnevernet. I I. Ellingsen & R. Østerhaug (Red). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger (s. 115-136). Oslo: Universitetsforlaget. (21 s)
Ellingsen, I. T., Øyre, I (2016). Å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd - erfaringer i et retrospektivt lys. Norges barnevern 93/1. s. 20-35. (15 s)
Falkberget, G., Leander, M. (2005). De levende bildene - om film og filmproduksjon.I R. Säfvenbom, (Red.). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst, grunnbok i aktivitetsfag (201 - 220). Oslo: Universitetsforlaget. (19 s)
Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon & ledelse. Innføring i helse- og sosialsektor. Oslo: Fagbokforlaget (Kap 5). (19 s)
Frønes, I., Strømme, H. (2014). Risiko og Marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Oslo: Gyldendal akademiske Forlag a/s. (120 s)
Fylkenes Knag, M., Netland, M. (2012). God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer. Norges Barnevern 04/12 Side 221-233. (12 s)
Fylkesnes Knag, M., Iversen, A.C., Bjørknes, R. og Nygren, L. (2015) Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Norges Barnevern Nr. 2. Vol.92. Side 80-96. (14 s)
Garløv, I., Sommserschild, H., Weidle, B. & Grøholt, B. (red.) (2015). Lærebok i barnepsykiatri (5.utg.). Oslo: Universitetsforlaget (kap. 3-22 og 24). (256 s)
Hovland, W., Andreasen, L. (2016) Er du hjemme? Fagbokforlaget. (Hele boken regnes til 30 s)
Husby, I. S. D., Slettebø, T., & Juul, R. (2018). Partnerships with children in child welfare: The importance of trust and pedagogical support. Child and Family Social Work (8 s.)
Jávo, C. (2010) Kulturens betydning for oppdagelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 4 (14 s.)
Kolstad Kvalø, K. & Köler-Olsen, J. (2016) Barnerett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Juridisk ( kap. 2). (56 s)
Lindboe, K. (2012). Barnevernrett (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 4, 5, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19, 23 og 28). (95 s)
Manum, O.A. (2015) Innvandrernes utfordringer til norsk barnevern. Norges Barnevern 02/2015 s.140-146 (7 s)
Misund, B. I. (2014). Beslutningsteoretiske perspektiver på beslutningsprosesser i barnevernet. I I. Ellingsen & R. Østerhaug (Red). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger (s. 57-80). Oslo: Universitetsforlaget. (23 s)
Rugkåsa, M., Eide, K. og Ylvisaker, S. (2015) Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 18, nr 2, 2015, side 2-15 (14 s)
Raknes, S. og Haugland, B. S. M. (2013). Psykologisk Førstehjelp - Veiledning til bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal. (50 s)
Røkenes, O. og Hanssen, P-H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3.utg.) kap 1-7. Fagbokforlaget. (231 s)
Säfvenbom, R., (2005). Fritiden som pedagogisk tumleplass i arbeid med vanskeligstilte barn og unge, (sidetall) I R. Säfvenbom, (Red.). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst, grunnbok i aktivitetsfag (69 -88). Oslo: Universitetsforlaget (19 s)
Samsonsen, V. & Willumsen, E. (2014). Skjønnsbaserte og strukturerte Undersøkelsesmodeller i barnevernet. I I. Ellingsen & R. Østerhaug (Red). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger (s. 98-114). Oslo: Universitetsforlaget. (16 s)
Skytte, M. (2007). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk (side 105-115, 10 s)
Storø, J. (2019). Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (100 s)
Studsrød, I. (2019). Barnevernspedagog. En grunnbok. Universitetsforlaget. (kap. 10-12, 14-17, 95 s)
Tuastad, S. (2014). Rettferdsagentane - samfunnsoppdraget til barnevernet I I. Ellingsen & R. Østerhaug (Red). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger (s. 42-56).Oslo: Universitetsforlaget. (14 s)
Tembo, M.J. & Studsrød, I. (2018). Foreldreskap i ny kontekst: Når mor og far har migrert til Norge. I Studsrød, I. & Tuastad, S. (Red.) Barneomsorg på norsk. I samspill mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget (14 s)
Vagli, Å. (2013). Ubehaget i barnevernsarbeid i Ohnstad, I Rugkåsa, Ylvisaker (Red). Ubehaget i sosialt arbeid, (100-116). Gyldendal Akademisk. (16 s)
Ådna, G.M. (2015). Muslimske familier - noen kulturelle og religiøse eksempler. I Kipperberg E. (red.). Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse (159-184). Bergen: Fagbokforlaget. (26 s)

I tillegg kommer:
NORGES LOVER. Lovsamling for helse- og sosialsektoren, 2018 – 2019
Barne- og likestillingsdepartemenet (2019) «Høringsnotat – Forslag til ny barnevernlov» Kap. 24(Forslag til ny barnevernlov - lovtekst) og Vedlegg 1(Lovspeil)


ANBEFALT LITTERATUR
Barne-, Likestillings - og Inkluderingsdepartementet (2015). Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017) (100s) Kan lastes ned elektronisk
Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Prop. 169L (2016-2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettsikkerhet for barn og foreldre) (Kap. 3, kap. 4.1 , 4.2 og 4.4, kap. 5.1, 5.2 ,5.3 og 5.5, kap. 6.1, 6.2 og 6.4, kap. 7.1, 7.2 og 7.4, kap. 8.1, 8.2 og 8.4, kap. 9.1, 9.2 og 9.4, kap. 10.1, 10.2 og 10.4, kap. 11.1, 11.2 og 11.4, kap. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 og 14.6).

Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Prop. 73L (2016-2017). Endringer i barnevernloven (barnevernreformen) (Kap. 5 og 6).
Barne- og likestillingsdepartementet(2019) «Høringsnotat – Forslag til ny barnevernlov»
Berg, B., Ask, A.T. (Red.). (2011). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (kap1- 2). (46 s).
Boine, E.M. (2010). Kulturorientert praksis- en veileder. Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge. Universitetet i Tromsø (102s)
Boine, E.M. (2010). Kulturorientert praksis- en veileder. Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge. Universitetet i Tromsø (102s)
Drugeli, B.D.,Onsøien, R.(2010). Vanskelige foreldresamtaler- gode dialoger. Cappelen Akademisk Forlag Oslo (147s)
Gamst, K.T. (2011), Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor. Universitetsforlaget Oslo (300.s)
Gullestad, M. (2002). Invisible fences: egalitarianism, nationalism and racism. I: The Journal of the Royal Anthropological Institute: incorporating man, Vol. 8, No. 1. S. 45-63 (18s)
Holm-Hansen, J., Haaland, Th., Myrvold, M. (2007). Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR- rapport 2007: 10
Hundeide, K. (2003) Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Cappelen Akademisk forlag (Kap.6). (21s).
Kaya Mehmed S. Høgmo A og Fauske H (2010) Integrasjon og mangfold. Utfordringer for sosialarbeideren
Madsen, B. (2006). Sosialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 5-6, 8-9) (128s).
Schjelderup, L., Omre, C. & Marthinsen, E. (2005). Nye metoder i et moderne barnevern. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 10,11 og 12.
Seeberg, M.L., Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge: NOVA Rapport 8/11 (117s).
Skytte, M. (2001). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk forlag
St. Meld. 27 2011-2012. Barn på flukt
NOU, 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet
NOU 2016:16 Ny Barnevernlov, kap 1. og 20. Vedlegg 2. (36s)
Vincenti, G. (2010). Utfordringer i socialt arbejde med etniske minoriteter. I: Day, B. & Steensen, J. (red.) Kultur og etnicitet på arbejde. Århus: Viasystime
Øvreeide, Haldor.(2009). Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Høyskoleforlaget.Oslo


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk