en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA202_1

Saksbehandling i barnevernstjenesten

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definer i form av:
Kunnskaper -
 • bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon.
 • bred kunnskap om de ulike teorier, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak.
 • bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon.
 • kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier.
 • kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode, spesielt med fokus på intervju og observasjon og dets muligheter og begrensninger.
 • kunnskap om at beslutningsprosesser kan forstås utfra ulike perspektiver

Ferdigheter
 • Kan anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven.
 • Skal kunne reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette.
 • Studenten skal kunne anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak.
 • skal kunne redegjøre åpent og tydelig for vurderingsgrunnlaget for skjønn.
 • skal ha en bevisst forståelse av kunnskap som er lagt til grunn for forståelsen av barnets beste.
 • skal kunne reflektere over egne verdier i skjønnsutøvelsen
 • kan anvende forsknings-, praksis og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov.

Generell kompetanse
 • Ha utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier.

Innhold

Emnet omhandler juss og forvaltning i barnevernfaglig arbeid. Det skal gi bred kunnskap om barnevernstjenestens oppgaver for utsatte barn og deres familier gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse. Emnet gir studenten en juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid.
Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

Anbefalte forkunnskaper

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

BBA104 Velferdsrett

BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Nærværskrav
Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th
80% nærværsplikt på undervisning, gruppearbeid og seminar. Studenter som har nærvær under 80% mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wenche Hovland

Arbeidsformer

Selvstudium, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.
Undervisningsaktiviteten har som hovedoppgave å kombinerer de mest sentrale juridiske rammer med barnevernsfaglige vurderinger for å gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den barnevernsfaglige kontekst. Det blir spesielt benyttet observasjon og intervju som metoder i undersøkelse av omsorgssituasjoner til barn, og barn og foreldres medvirkning i møte med barnevernstjenesten står sentralt.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk