en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA170_1

Velferdspolitikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og organisasjonsteori rettet mot yrkesutøvelse primært innenfor offentlig sektor.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 • Studentene skal ha kunnskap om demokratiske prosesser, det politiske systemet og den offentlige forvaltningen.
 • Studentene skal ha kunnskap om velferdsstatens utvikling, normative grunnlag og oppbygging.
 • Studentene skal ha kunnskap om velferdsstatens ytelser og tjenester.
 • Studentene skal ha kunnskap om det politiske grunnlaget for utformingen av sosialpolitikken og hvordan dette påvirker prioriteringer og yrkesutøvelse.
 • Studentene skal ha kunnskap om ulike perspektiver på fordelingspolitikk, arbeid, arbeidsløshet og levekår.
 • Studentene skal ha kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske begreper og teorier.

Ferdigheter
 • Studentene skal kunne relatere velferdspolitisk kunnskap til praktisk yrkesutøvelse innenfor barnevernspedagogenes yrkesfelt.
 • Studentene skal kunne anvende organisasjonsteoretiske begreper for å forstå hvordan de organisastoriske rammer en arbeider innenfor vil kunne påvirke hvordan en tenker og handler.
 • Studentene skal kunne reflektere kritisk over egen faglig yrkesutøvelse og endre denne med grunnlag i velferdspolitisk kunnskap.

Generell kompetanse
 • Studentene skal forstå at velferdspolitiske beslutninger direkte påvirker utformingen av velferdsstatens ytelser og tjenester, og yrkesutøvelsen for barnevernspedagoger.
 • Studentene skal ha forståelse for hvordan organisasjonen en arbeider i kan påvirke utøvelsen av sosialpedagogisk arbeid.
 • Studentene skal kunne sette seg inn i og vurdere nye velferdspolitiske problemstillinger i fremtidig yrkeskarriere, og anvende dette i utforming av velferdstjenester og egen yrkespraksis.

Innhold

I dette emnet ses velferdspolitikk som et bredt sammensatt begrep knyttet til politiske og administrative strukturer og prosesser, lovhjemlede rettigheter og velferdsrelevante trekk ved det sivile samfunn. Emnet har som mål å vise hvordan befolkningens totale velferd er påvirket av sosialpolitiske ideer, konkrete ytelser og tjenester, og organisering av velferdssektoren.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuelt arbeidskrav
Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav (IAK) med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 1500 ord (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Britt Ingunn Misund

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver, veiledning i grupper og selvstudium.
Emnet inneholder en obligatorisk innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende. All undervisning er eksamensrelevant.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BBA165_1) 10
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BBA175_1) 20

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk