en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA160_1

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet vil ved hjelp av sosialpedagogiske, psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende mål:
Kunnskaper
 • Ha dannet seg kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og utviklet forståelse av muligheter og begrensninger for en god oppvekst.
 • Ha tilegnet seg forståelse av den historiske utviklingen i synet på barn og barndom.
 • Ha etablert oversikt over sosialpedagogikkens historie, teori og metode, samt kunnskap om barnevernspedagogens arbeidsfelt.
 • Ha utviklet en forståelse av forskjellen mellom vitenskapelig psykologi og allmenn menneskekunnskap.
 • Ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om aktuelle begreper og fenomener innenfor utviklingspsykologi.
 • Ha etablert kunnskap om de mest sentrale begreper og fenomener innenfor generell psykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om sosiologiske perspektiv og begrep knyttet til forståelsen av mennesket i samfunnet og forholdet mellom mennesker.
 • Ha tilegnet seg sosialantropologisk kunnskap som er nødvendig i forståelsen av sosialpedagogisk arbeid i et flerkulturelt samfunn.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om lekens og aktivitetenes rolle i barns og unges oppvekst og utvikling.

Ferdigheter
 • Kunne kritisk reflektere over og anvende relevant sosialpedagogisk, psykologisk, sosiologisk og sosialantropologisk kunnskap for å forstå barn og unges utvikling og deres oppvekstvilkår i et komplekst samfunn.
 • Kunne analysere barn og unges individuelle og sosiale problemer i samfunnet ut fra kunnskapen i de ovennevnte fag.
 • Kunne vurdere kvaliteten av samfunnets oppvekstvilkår med henblikk på å sette inn forebyggende tiltak/tidlig intervensjon.
 • Kunne kritisk reflektere over hvordan barn, unge og deres familier kan løse sine problemer og utfordringer gjennom mobilisering av egne og omgivelsenes ressurser.
 • Ha dannet seg innsikt i hvordan lek og aktiviteter kan brukes som verktøy i arbeid med barn og unge.

Generell kompetanse
 • Være i stand til kritisk å reflektere over egne og andres handlinger, opplevelser, holdninger og verdier.
 • Ha dannet seg et medvirknings- og ressursperspektiv i møte med barn og unge.
 • Ha tilegnet seg forståelse av de muligheter og utfordringer som finnes i tverrkulturelle møter.

Innhold

Tema: Sosialpedagogikk
 • Oppvekstmiljø/ oppvekstvilkår og forebyggende tiltak
 • Omsorg, oppdragelse og sosialisering
 • Kommunikasjon, sosialt nettverk og sosiale relasjoner
 • Barne- og ungdomskultur
 • Barnesyn
 • Barnevernspedagogen i samfunnet
 • Lekens og aktivitetenes betydning for barn og unges utvikling

Tema: Psykologi
 • Utvikling i barne- og ungdomsårene
 • Tenkning, emosjoner, motivasjon
 • Læring, intelligens og personlighet
 • Stress, traumer, psykisk og fysisk helse
 • Sosial påvirkning og sosiale oppfatninger
 • Aggresjon og prososial atferd
 • Kommunikasjon og profesjonsmakt

Tema: sosiologi og sosialantropologi
 • Sosial virkelighet
 • Sosial interaksjon og kommunikasjon
 • Sosial struktur, roller og normer
 • Sosial ulikhet, klasse og kjønn
 • Nettverk, sosial kapital, avvik og stigma
 • Sosiale institusjoner
 • Diskriminering
 • Etnisitet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått alle tre emner som nevnes under overskriften "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1) Innlevering av ett skriftlig gruppearbeidskrav, 2) Innlevering av skriftlig individuelt arbeidskrav 1, 3) Innlevering av skriftlig individuelt arbeidskrav 2, 4) 75% obligatorisk deltakelse og nærværskrav på seminarene
Fire obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
1) Skriftlig gruppearbeidskrav (GAK) med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Hver student må delta aktivt i arbeidet. Informasjon om frist for innlevering blir kunngjort på Canvas. Omfang: 3000 ord (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Studenter med innsats under 25 % må skrive eget individuelt arbeidskrav på 2000 ord. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig og må godkjennes av seminarlærer.
2) Skriftlig individuelt arbeidskrav1 (IAK 1) med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 1500 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th
3) Skriftlig individuelt arbeidskrav2 (IAK 2) med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 2000 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
4) 75 % obligatorisk deltakelse og nærvær på seminarene. Studenter som har nærvær mellom 60 % og 75 % i seminarene, må skrive et eget individuelt skriftlig arbeidskrav på 2000 ord (+/- 10 %). Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig og må godkjennes av seminarlærer. Studenter som har nærvær på under 60 %, mister retten til å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Linda Elisabeth Bjørknes , Erik Paulsen

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, arbeid i grupper og selvstudium skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Psykologi (BSO140_1) 10
Sosialpedagogikk I (BBA190_1) 10
Sosiologi og sosialantropologi (BSO170_1) 10

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Sosialpedagogisk litteratur

Befring, E. & Moen, B. (2017) Ungdom, læring og forebygging. 2.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kapittel 1 og 6) (47 sider)
Bjørknes, L.E., Delås, G.M., Gradovski, M., Haaland, J.J., Lone, A., Paulsen, E. & Søndenå, K. (2018) Sosialpedagogikkens mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. (Introduksjon, kapittel 1, 4 og 5) (68 sider)

Bø, I. (2018). Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 7, 8, 9, 11) (86 sider)

Gjertsen, P.Å. (2010). Sosialpedagogikk. Forståelse, handling og refleksjon. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 5) (31 sider*)
Herberg, E.B. og Kvaran, I. (2019) Barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelsen i historisk perspektiv. I Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red.) Barnevernspedagog. En grunnbok. (2019) Oslo: Universitetsforlaget (13 sider)

Jávo, C. (2010) Kulturens betydning for oppdragelse og adferdsproblemer. Oslo, Universitetsforlaget. (Kapittel 2) (35 sider)
Juul, R. (2019) Sosialpedagogiske teorier og barnevernets praksis. I Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red.) Barnevernspedagog. En grunnbok. (2019) Oslo: Universitetsforlaget (11 sider)
Kvello, (2012) Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kapittel 1, 2, 5 og 6) (128 sider)

Paulsen, V. og Studsrød, I. (2019) Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse. I Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red.) Barnevernspedagog. En grunnbok. (2019) Oslo: Universitetsforlaget (11 sider)
Säfvenbom, R. red. (2005) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 1, 3) (28 sider*)
Sommer, D. (2014) Barndomspsykologi. Små barn i en ny tid. Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 1, 3 og 4) (113 sider)
Storø, J. (2019) Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning og del 1. (50 sider)

Sundsdal, E. & Øksnes, M. (2015) Til forsvar for barns spontane lek. Norsk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Volum 1, ss. 1-11. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.89 (11 sider*)
Thuen, H. (2016) Barndommens institusjonalisering – i lange linjer. I Kvamme, O.A., Kvernbekk, T. og Strand, T. (red.) (2016) Pedagogiske fenomener. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (14 sider*)
Ulvik, O.S. (2019) Barn, hverdagsliv og sosial deltakelse – tenkeredskaper fra en sosiokulturell teoritradisjon. I Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red.) Barnevernspedagog. En grunnbok. (2019) Oslo: Universitetsforlaget (9 sider)
Utdanningsdirektoratet (2017) Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Finnes på internett i alle målformer her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ (64 sider)

Øksnes, M. (2010) Lekens flertydighet - om barns lek i en institusjonalisert barndom. Oslo: Cappelen Damm. (Kapittel 4) (22 sider*)

Psykologisk litteratur

Borge, A.I.H. (red.) (2018). Resiliens: risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kapittel 1-5, 7) (171 sider)

Helgesen, L.A. (2017). Menneskets dimensjoner. 3.utgave. Oslo: Cappelen Damm (Kapittel 1-5, 8-14) (365 sider)

Ryan, R.M. & Deci E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68-78. (11 sider*)

Tetzchner, S.v. (2012). Utviklingspsykologi (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 9, 13, 17-20, 22. (275 sider)

Sosiologisk og sosialantropologisk litteratur

Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (red.) (2019) Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Oslo: Gyldendal (Kapittel 1-7) (231sider)

Goffman, E. (2009/2014): Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2.udgave. (Forord, kap. 2) (130 sider)

Jávo, C. (2010) Kulturens betydning for oppdragelse og adferdsproblemer. Oslo, Universitetsforlaget. (Innledning, kapittel 1) (42 sider)
Schiefloe, Per Morten (2019): Mennesker og Samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7, 10 (78 sider*)

Skytte, M. (2019) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. 3. Utgave. Oslo: Gyldendal. (Kapittel 2) (32 sider*)Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk