en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA104_1

Velferdsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt og barnevernsektoren spesielt.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal ha
 • kunnskap om lovgivningsprosessen og juridisk metode som er relevant for profesjonsutdanningen
 • oversikt over barnevernloven og de ulike fasene i en barnevernssak.
 • kjennskap til den delen av familieretten som har fokus på barn, unge og deres familier.
 • kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • bred kunnskap om de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • kunnskap om internasjonal rett som er relevant for barnevernfeltet, deriblant sentrale artikler i FN´s barnekonvensjon og forholdet mellom barnekonvensjonen og norsk rett.
 • kunnskap om urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flyktningers rettigheter med fokus på barn, unge og deres familier.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne
 • vurdere en juridisk problemstilling ved anvendelse av juridisk metode; kunne finne frem til, orientere- og oppdatere seg i rettslige kilder.
 • gi råd og veiledning i familierettslige spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med arbeidet med barn, unge og deres familie.
 • anvende forvaltningsrettens prinsipper og regler under saksbehandling i offentlig forvaltning med særlig fokus på barnevernssaker.
 • vurdere betydningen av sentrale regler om barns menneskerettigheter i forbindelse med arbeid med barn og unge og deres familier, deriblant barns rett til familieliv, barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering.
 • anvende grunnleggende kunnskap om rettigheter til barn og familier av urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flykninger i utøvelsen av sin profesjon som barnevernspedagog.


Generell kompetanse
Kandidaten skal ha kunnskaper om relevante lover, konvensjoner og prinsipper innenfor barnevernets arbeidsområde og kunne anvende forvaltningsrettens grunnleggende prinsipper og regler om saksbehandling i sin yrkesutøvelse.

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer: (1) Juridisk metode. (2) Innføring i lov om barneverntjenester. (3) Familierett med fokus på barn, unge og deres familier. (4) Grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper. (5) Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. (6) Barns menneskerettigheter, med særlig vekt på FN´s barnevernkonvensjon. (7) Rettigheter til urfolk (herunder samer), etniske minoriteter og flyktninger med fokus på barn, unge og deres familier.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftig eksamen1/16 timerA - FLovsamling
Norsk-norsk ordbok.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
Dette obligatoriske kravet må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
Godkjent individuelt arbeidskrav 800 ord +/- 10 %

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Bie

Arbeidsformer

Arbeidsformer
Forelesninger, arbeid i grupper med veiledning, obligatorisk innleveringsoppgave og selvstudium.
Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende.
All undervisning er eksamensrelevant.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk