en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA103_1

Velferdspolitikk og velferdsorganisering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i velferdspolitikk generelt og om forhold som har betydning for barnevernet spesielt. Innholdet i emnet består av temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og organisasjonsteori.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten har:
 • bred kunnskap om det politiske systemet og den offentlige forvaltningen
 • bred kunnskap om ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, herunder særlig god kunnskap om ansvars- og oppgavefordeling innenfor barnevernet og oversikt over andre relevante tjenester
 • bred kunnskap om hva som hemmer og fremmer tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid innenfor barnevernet og mellom barnevernet og andre tjenester
 • kunnskap om velferdsstatens utvikling og normative grunnlag
 • kunnskap om helse- og sosialpolitikk, familiepolitiske føringer og om velferdsstatens ytelser og tjenester
 • kunnskap om det politiske grunnlaget for utformingen av sosialpolitikken og hvordan dette påvirker tjenester, prioriteringer og barnevernpedagogenes yrkesutøvelse
 • kunnskap om levekår, herunder folkehelse, utdanning, arbeid, arbeidsløshet og integrering
 • kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner
 • kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjon og rettigheter
 • kjenner til digitalisering og digital sikkerhet i sosialpolitikken
 • kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske begreper og teorier.
 • kunnskap om hvordan organisatoriske rammer vil kunne påvirke utøvelsen av barnevernsfaglig arbeid


Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende kunnskap om velferdspolitikk og velferdstjenester for å reflektere over praktiske og etiske sider ved barnevernfeltet og egen yrkesrolle
 • anvende kunnskap om velferdsstatens tjenester, oppgave- og ansvarsfordeling og organisasjonsteori for å bidra konstruktivt i tverretatlig samarbeid til barnets beste


Generell kompetanse
Kandidaten har innsikt i det offentlige velferdssystemet og for hvordan dette påvirker utøvelsen av barnevernfaglig arbeid.

Innhold

Emnet gir studentene kunnskaper om det politiske systemet og den offentlige forvaltningen. Studenten får kunnskap om ansvars- og oppgavefordelingen innenfor barnevernet spesielt, og andre relevante tjenester generelt. Studenten får kunnskaper om velferdsstatens utvikling og normative grunnlag og om helse- og sosialpolitikk, familiepolitiske føringer og om velferdsstatens ytelser og tjenester. I tillegg gir emnet kunnskaper om hvordan organisasjonen en arbeider innenfor vil kunne påvirke barnevernsfaglig arbeid, og hva som fremmer og hemmer samarbeid innenfor barnevernet og mellom barnevernet og andre tjenester.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

BBA102 Utsatte barn og unge

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
ndividuell muntlig eksamen uten forberedelsestid
Varighet: inntil 30 minutter.
Kandidaten eksamineres med utgangspunkt i i refleksjonsnotatene som tidligere i semestret ble innlevert som arbeidskrav.

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
Innlevering av et skriftlig individuelt arbeidskrav (IAK) med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 1500 ord (+/-10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Britt Ingunn Misund

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver, veiledning i grupper og selvstudium.
Emnet inneholder en obligatorisk innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende. All undervisning er eksamensrelevant.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk