en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA101_1

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling samt hvordan ulike aspekter ved, og kvaliteter i oppvekstmiljøet og samfunnet er medvirkende for hvordan barnet vokser inn i samfunnet og blir en deltager der.

Læringsutbytte

Kunnskaper
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling.
 • har kunnskap om ulike syn på menneskets grunnleggende natur
 • har begynnende kunnskap om samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • har kjennskap til ulike former for familieliv.
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og inkludering i samfunnet.
 • har kunnskap om kommunikasjon i et samfunn preget av mangfold.
 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges.
 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter.
 • kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv.
 • har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid.
 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås.

Ferdigheter
 • kan anvende kunnskap om forebyggende og inkluderende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg.

Generell kompetanse
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av disse i møte med barn og unge.

Innhold

Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig forståelse av hvordan barn utvikler seg fra fødsel til voksen, og hvordan omgivelsene og kulturen rundt barnet er medvirkende i hvordan denne utviklingen foregår. Det vil fokuseres på hvordan disse faktorene påvirker i hvilken grad barn og unge blir inkluderte deltagere i samfunnet de lever i. Det vil legges vekt på barns personlige, emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling. Det vil også legges vekt på hvordan ulike strukturelle, samfunnsmessige aspekter og kvaliteter ved samfunnet er med på å skape ulike oppvekstmiljø for barn og unge. Sist med ikke minst vil emnet søke å gi forståelse for hvordan samhandling, interaksjon mellom barnet og det totale oppvekstmiljøet er med på å forme barnets vekst og utvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminarer, Skriftlig innlevering
Begge obligatoriske krav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.
1) Forberedelse til, tilstedeværelse og deltakelse i fire seminar. Studenter som har nærvær under 75% på seminarene mister rett til å gå opp til eksamen, uansett grunn.
2) En skriftlig innlevering som vurderes til bestått/ikke bestått. Denne må være bestått for å få gå opp til eksamen. Den skriftlige innleveringen har et omfang på 2000 ord (+/-10%) ekskl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Linda Elisabeth Bjørknes , Erik Paulsen

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar med obligatorisk forarbeid, tilstedeværelse og deltagelse samt skriftlig arbeid. Videre forventes det at studentene bruker tid på egenstudier.

Åpent for

Bachelor i barnevern

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk