en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4402D_1

Ensemblespill II -veivalg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM4402D Ensemblespill I er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Peter Ettrup Larsen.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • innordne seg i en samspillsituasjon og i stor grad bidra musikalsk og praktisk til samspill

Kunnskaper
  • ha oversikt over relevant repertoar og stilarter

Ferdigheter
  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske ferdigheter for samspill
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et personlig uttrykk
  • demonstrere stilistisk differensiert interpretasjonsevne
  • ha utviklet tekniske og musikalske ferdigheter anvendelige for et bredt repertoar
  • supplere kunnskaper og ferdigheter tilegnet i BAM122 på en både utdypende og spesialiserende måte og på et høyere modenhetsnivå enn i BAM122, især innen et foretrukket repertoar- eller stilområde

Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. De dirigentfaglige delene av kurset dreier seg om interaksjonen mellom ensemble og dirigent. Studenten vil, under veiledning, få lede ulike ensembler i ulike sammenhenger, både i prøver og i konsert. I innstuderingsfasen vil dirigentstudentene få dirigere repetitører for å utvikle sin dirigenttekniske formidlingsevne.
For utøvelsen på studentens eget instrument består emnet av å innstudere et utvalg av sololitteratur, kammermusikk-/ensemblelitteratur fra ulike instrumental- og sjangerepoker, å orientere seg om samspillmessige, klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - dirigering1/1 Bestått - Ikke bestått
Avsluttende utøvende prøve med repertoar av ca. 20 min. varighet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter.Det vises ellers til UK's fraværsreglement.
Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjarte Engeset
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter.
Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon.
I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 17.09.2020

Historikk