en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4401J_1

Utvidet hovedinstrument II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM4401J Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141J.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • kunne demonstrere en høyt stilistisk differensiert interpretasjonsevne, gode kunnskaper om sitt spesifikke instrument som klangmedium, og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM141
  • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse

Kunnskaper
  • fremvise et markant bredere repertoar enn ved avslutningen av BAM141

Ferdigheter
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM141
  • på en profesjonell og produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre
  • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning

Innhold

Som for BAM141. Men i emnet Utvidet hovedinstrument/dirigering II skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen - jazz/improvisasjon1/1 Bestått - Ikke bestått
Emnet vurderes ved at nedenstående antall minutter føyes til eksamensrepertoaret/spillelisten for BAM141.
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på 15 minutter i tilleghg til BAM141.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1 og Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til UKs fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas (Tidligere Its learning).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk