en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4401D_1

Utvidet hovedinstrument II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM4401D Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått BAM4395 skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i musikk- og lydproduksjon
  • produsere og spill inn musikk for musiker eller ensembler som storband, korps, strykeorkester og lignende

Generell kompetanser
  • Kan studenten håndtere komplekse og utviklingsmessige situasjoner i studie- og arbeidsmiljøer
  • Kan studenten selvstendig delta i faglig og tverrfaglig samarbeid med en profesjonell tilnærming
  • Kan studenten identifisere sine egne læringsbehov og strukturere sin egen læring i ulike sammenhenger

Kunnskaper
  • Har studenten kunstnerisk basert kunnskap om musikkproduksjon praksis og metoder samt forskningsbasert kunnskapsteori innenfor relevante deler av musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • Kan studenten forstå og reflektere over kunstneriske metoder og metoder, så vel som innenfor spesielle musikkproduksjon relevant vitenskapelig teori

Ferdigheter
  • Kan studenten anvende kunstneriske og relevante vitenskapelige metoder, verktøy og uttryksformersamt generelle ferdigheter knyttet til sysselsetting i musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • Kan studenten vurdere kunstneriske utfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt rettferdiggjøre og velge relevante vilkår og løsninger
  • Kan studenten formidle kunstneriske uttrykk og faglige problemer til begge fagfolk og ikke-spesialister

Innhold

Som for BAM141. Men i emnet Utvidet hovedinstrument/dirigering II skal studenten gis muligheter til i større grad å velge stil og repertoar etter egne, selvstendige preferanser.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -dirigering1/1 Bestått - Ikke bestått
Emnet vurderes ved at nedenstående antall minutter føyes til eksamensrepertoaret/spillelisten for BAM141.
Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et program på 15 minutter der de dirigerer et ensemble. Og en konsert der de fremfører et program på om lag 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1 og Bjergsted jazzensemble.
Det vises ellers til UK's fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas (tidligere Its learning).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjarte Engeset
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk