en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4394_1

MLP valgemne II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått BAM4394 skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i musikk- og lydproduksjon
  • produsere og spill inn musikk for musiker eller ensembler som storband, korps, strykeorkester og lignende.

Generell kompetanser
  • Kan studenten håndtere komplekse og utviklingsmessige situasjoner i studie- og arbeidsmiljøer
  • Kan studenten selvstendig delta i faglig og tverrfaglig samarbeid med en profesjonell tilnærming
  • Kan studenten identifisere sine egne læringsbehov og strukturere sin egen læring i ulike sammenhenger

Kunnskaper
  • Har studenten kunstnerisk basert kunnskap om musikkproduksjon praksis og metoder samt forskningsbasert kunnskapsteori innenfor relevante deler av musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • Kan studenten forstå og reflektere over kunstneriske metoder og metoder, så vel som innenfor spesielle musikkproduksjon relevant vitenskapelig teori

Ferdigheter
  • Kan studenten anvende kunstneriske og relevante vitenskapelige metoder, verktøy og uttryksformersamt generelle ferdigheter knyttet til sysselsetting i musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • Kan studenten vurdere kunstneriske utfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt rettferdiggjøre og velge relevante vilkår og løsninger
  • Kan studenten formidle kunstneriske uttrykk og faglige problemer til begge fagfolk og ikke-spesialister

Forkunnskapskrav

BAM4393 MLP valgemne I
BAM4393

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave: Innlevering av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 20 min1/11 Bestått - Ikke bestått
Stykket skal så langt det er praktisk mulig fremføres av ensembler på Bjergsted.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.
Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente musikkproduksjons oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker. Studentene må forholde seg til informasjon som gis fra faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mark William Drews
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS'

kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk