en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4330_1

John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


En dybdeboring i to epokeskapende utøveres verker innenfor henholdsvis klassisk tradisjon og jazz, med vekt på både oppføringspraktiske aspekter og mytedannelsen rundt utøverne.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:
Generell kompetanse
  • forstå hvordan kryssdisiplinære metoder åpner opp nye analytiske perspektiv og ny tekstforståelse
  • redegjøre for generelle premisser for tolkning av noterte verk

Kunnskaper
  • peke på viktige markører for ulike tolkningskonsepter, også gjennom systematisering av tradisjonelle musikalske elementer
  • gjennom Coltrane og Gould sitt liv og virke som "case study", både utvikle kritisk innsikt i deres bidrag til den musikalske utøverkanon og kunne trekke paralleller til en større kontekst.

Ferdigheter
  • ved hjelp av "close reading", kunne analysere og kritisk reflektere rundt enkeltutøveres bidrag til den musikalske utøverkanon.

Innhold

Emnet er en close reading av henholdsvis John Coltrane og Glenn Gould, og fokuserer på en analyse av hans musikalske produksjon og kunstneriske virke, parallelt med fokus på hvordan historiske og estetiske trender både påvirket og lot seg påvirke av hans kunstneriske uttrykk. Emnet tar for seg historiske kontekster og parallelle trender; og ser på repertoar, utøverpraksis, innovasjon/nyskapning og relevante epoker som en akse ut ifra tanken om en Coltranesk og Gouldsk mytologi.

Forkunnskapskrav

BAM221J Musikkhistorie II, BAM221KD Musikkhistorie II
BAM221J Musikkhistorie II, BAM221KD Musikkhistorie II

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon, 20-30 min 1/120 minutterBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaver, forprøver etc. 80% fremmøtekrav
Oppgaver, forprøver etc. 80% fremmøtekrav For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen. Det kreves 80% fremmøte ved obligatorisk undervisning, men det åpnes for at studenten kan søke om godkjenning av fravær fra undervisningen i tråd med UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad , Petter Frost Fadnes
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlige forelesninger på 2 timer. Undervisningen er delt mellom formelle forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Pensum- og litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart. Men både Goulds egne tekster, samlet i Tim Pages The Glenn Gould Reader, Kevin Bazzanas avhandling Glenn Gould. The Performer in the Work, samt eks. Karl Aage Rasmussens Den kreative løgn. 12 kapitler om Glenn Gould vil være viktige kilder.
For delen om Coltrane: Brown, Leonard L. John Coltrane & Black America's Quest for Freedom (London: Oxford University Press, 2010
Nisenson, Eric. Ascension - John Coltrane and His Quest (New York: Da Capo Press, 1995 ed.) Whyton, Tony. Beyond A Love Supreme: John Coltrane and the Legacy of an Album (London: Oxford University Press, 2013) Whyton, Tony. Heroes, Myths and the Jazz Tradition (London: Cambridge University Press, 2010).
For delen om Coltrane, diverse utdrag fra:
Brown, Leonard L. (2010) John Coltrane & Black America's Quest for Freedom. London: Oxford University Press (256 s.)
Nisenson, Eric, ed. (1995). Ascension - John Coltrane and His Quest. New York: Da Capo Press (298 s.)
Whyton, Tony (2013). Beyond A Love Supreme: John Coltrane and the Legacy of an Album. London: Oxford University Press (176 s.)
Whyton, Tony (2010). Heroes, Myths and the Jazz Tradition. London: Cambridge University Press (230 s.)
For delen om Gould, utdrag fra:
Sentral literatur:
Barthes, Roland (2009). Mythologies. London: Vintage Classics 2009 (208 s.)
Bazzana, Kevin (1997). Glenn Gould. The Performer in the Work. A Study in Performance
Practice. Oxford: Oxford UP (328 s.)
Bazzana, Kevin (2004). Wondrous Strange. The Life and Art of Glenn Gould. New York: Oxford UP (560 s.)
Page, Tim, ed. (1984). The Glenn Gould Reader. New York: Alfred A. Knopf (475 s.)
Kursorisk litteratur:
Berg Eriksen, Trond & Patrick Huse m.fl. (2003). Encounter. Lillehammer: Delta Press
Goodman, Nelson (1968). Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis and
New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
Gould, Glenn (1999). Bort med applåderna! och andra texter om musik. Overs. Erik Andersson.
Göteborg: Bo Ejeby Förlag
Rasmussen, Karl Aage (2001). Den kreative løgn. Tolv kapitler om Glenn Gould. Haslev: Gyldendal
Teoretisk stoff av anslagsvis 3-400 siders omfang i tillegg til oppgitt lyttepensum


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk