en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM313_1

Refleksjon, fortolkning og forståelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et teoretisk støtteemne som skal bidra til å kontekstualisere og utdype forståelsen av både andre teorifag og egen utøving. Det består av flere underemner som er forankret i primært estetikk, idehistorie, generell hermeneutikk og sosiologi.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten være i stand til å:
Generell kompetanse
  • legge for dagen et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter

Kunnskaper
  • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og annen teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst
  • gjøre rede for de viktigste retningene innen allmenn vitenskapsteori, særlig med relevans for musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer og hermeneutikk

Ferdigheter
  • omsette i praksis og demonstrere ulike innfallsvinkler og innganger til et verk eller en improvisasjon, basert på historiske, kontekstuelle og allmennhermeneutiske refleksjoner.

Innhold

Emnet gir et introduserende tilbud om kompetanse i refleksjonsfag som idéhistorie, estetikk, hermeneutikk og musikksosiologi. Refleksjonstemaene kan spenne over et vidt spekter, men hensikten er at studenten bedre skal settes i stand til å kunne kontekstualisere og sette i perspektiv både egen virksomhet og kunnskaper fra annen teoretisk undervisning, primært musikkhistorie. Kurset gir en dypere innføring i vesentlige aspekter rundt musikkutøving som idéskapning og fortolkning.

Forkunnskapskrav

Faglige kvalifikasjoner godkjent ved opptak til studieprogrammet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappe med godkjente arbeider fra delemner, som leveres til samlet og endelig godkjenning innen 15. mai.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til krav om oppmøte ved UK

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad
Faglærer
Per Dahl , Olaf Eggestad

Arbeidsformer

Studiet foregår dels som forelesninger i gruppe og dels som individuell veiledning, men kan også inkludere samspill/workshops/ musikalsk instruksjon. Dialog mellom studenter og mellom kursledere og studenter står sentralt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Refleksjon og entreprenørskap I (BAM311_1) 0

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Emnet underkastes jevnlig evaluering etter retningslinjer gitt av UK i samråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Diverse artikler og utdrag av litteratur innen de temaer som foreleserne velger å fokusere.
Grunnbøker:
Ruud, Even (2016). Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget (368 s.)
Østerberg, Dag/Bjørnerem, Rudolf Terland (2017). Musikkfeltet. Innføring i musikksosiologi. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk (234 s.)
Dernest utdrag fra eks.:
Lægreid, Sissel & Skorgen, Torgeir (2006). Hermeneutikk - en innføring. Oslo: Spartacus forlag
Dahlhaus, Carl (1995). Foundations of Music History. Trans. J. B. Robinson. New York: Cambridge UP
Dahl, Per (2008). Anvendt musikkestetikk: En innføring. Oslo: Unipub
Benestad, Finn (1977). Musikk og tanke. Oslo: Aschehoug


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk