en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM224J_1

Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Petter Frost Fadnes er emneansvarlig. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg
Generell kompetanse
  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner og deres repertoar

Kunnskaper
  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte,

Ferdigheter
  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy
  • gjenkjenne og identifisere musikalske drivkrefter som definerer de ulike europeiske jazz og improvisasjonsretninger

Innhold

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen europeisk jazz. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Forkunnskapskrav

BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør ha bestått BAM214J Musikkhistorie og utøverkunnskap eller tilsvarende før oppstart av BAM 224J Musikkhistorie med repertoarkunnskap.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon Bestått - Ikke bestått
Essayoppgave Bestått - Ikke bestått
Emnet blir avsluttet med presentasjon første semester, og essay på slutten av andre semester (med omfang ca. 2500 ord). Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Presentasjoner i klassen av utdrag fra pensum
  • Innlevering av oppgavebesvarelser på lytteeksempler og improvisasjonskunnskap
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer.
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petter Frost Fadnes
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug
Faglærer
Per Dahl
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Deler av innføringen i improvisasjonskunnskap vil bli knyttet til praktiske seminarer under veiledning av eksterne gjester og hovedinstrumentlærere.

Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk