en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM223KD_1

Lytting og gehør II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.
Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha en god forståelse for sammenheng mellom notasjon og klingende musikk.
  • Kan i høy grad reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis.

Kunnskaper
  • identifisere og reprodusere musikkeksempler fra ulike sjangre, også fra ikke-tonal musikk (skriftlig og muntlig)
  • danne seg oversikt over og gjengi mer komplekse rytmemønstre og taktarter samt polyrytmikk
  • identifisere akkorder og akkordprogresjoner
  • mestre kombinasjonsoppgaver og flerstemmige diktater

Ferdigheter
  • demonstrere en utvidet intuitiv forståelse for de musikalske grunnelementene rytmikk, melodikk, harmonikk, form og klang der også modalitet, polytonalitet og fritonalitet inngår.

Innhold

Det arbeides med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet.
En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Kombinasjon av skriftlig og muntlig eksamen - KD
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen - KD1/23 timerBestått - Ikke bestått
Muntlig eksamen - KD1/220 minutterBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og tilhørende aktiviteter. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr. Arbeid i kor kan være aktuelt.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærere.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk