en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM223J_1

Lytting og gehør II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


BAM223J Lytting og gehør II (LYG II)

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • i større grad enn etter avsluttet BAM213 demonstrere en gehørmessig trygghet til understøttelse i sin musikalske utøving

Kunnskaper
  • identifisere og reprodusere musikkeksempler fra ulike sjangre, også fra ikke-tonal musikk (skriftlig og muntlig)
  • danne seg oversikt over og gjengi mer komplekse rytmemønstre og taktarter samt polyrytmikk
  • identifisere akkorder og akkordprogresjoner
  • mestre kombinasjonsoppgaver og flerstemmige diktater

Ferdigheter
  • demonstrere en utvidet intuitiv forståelse for de musikalske grunnelementene rytmikk, melodikk, harmonikk, form og klang der også modalitet, polytonalitet og fritonalitet inngår.
  • imitere og transkribere lengre musikalske forløp melodisk, rytmisk og harmonisk og kunne uttrykke dette gjennom sang og på eget instrument.

Innhold

Lytting og praktiske oppgaver gjennom kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk. Oppøving av musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: Klang - Rytmikk - Harmonikk - Melodikk.
Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spille-metodisk grunntanke.
Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.
Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spillemetodikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen - jazz1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen gjennomføres med som en kombinasjon av praktisk/muntlig og skriftlig prøving.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og tilhørende aktiviteter. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim , Thomas Eide Torstrup
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærere.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk