en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM222KD_1

Satslære/ arrangering/ komponering II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • demonstrere og overføre kunnskap fra SAK I gjennom enkel arrangering/komposisjon. SAK II skal ha som målsetting å gi studenten innføring i grunnleggende teknikker innen komponering/arrangering som han/hun kan ha nytte av i sitt virke som musiker og pedagog.
  • Kunne reflektere over fagets relevans i forhold til egen praksis

Kunnskaper
  • lese og skrive notasjon av ulike musikktyper og derigjennom utvise et høyere kunnskapsnivå enn ved avslutningen av BAM212KD

Ferdigheter
  • fremvise innsikt og ferdigheter i flere ulike satsteknikker, fra eks. det 20. århundre
  • mestre analyseverktøy som retter seg mot en mer komplett forståelse for form og musikalske forløp, især i tonal musikk

Innhold

Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt. Så vel arrangements- og komposisjonsteknikker som ensembletyper skal fremstå som relevante i forhold til studentens hovedinstrument eller biinstrument, eller på annen måte ha relevans for studentens fremtidige virkeområde som musikalsk tilrettelegger, arrangør og pedagog.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen -KD1/13 timerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vises til UKs krev til fremmøte til undervisning.
Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesunder-visning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr, og hvor-dan disse tilrettelegger for digitale verktøy som Sibelius, Logic osv.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk