en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM221KD_1

Musikkhistorie II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Per Dahl er emneansvarlig. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske emner. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og seminarer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg
Generell kompetanse
  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner

Kunnskaper
  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte,

Ferdigheter
  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy

Innhold

Det vil bli lagt vekt på utvalgte tematiske konkretiseringer av historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og seminarer.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på BAM211KD

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør ha bestått BAM211KD Musikkhistorie I / BAM 211J Musikkhistorie I eller tilsvarende før oppstart av BAM 221 KD/J Musikkhistorie II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe med portefølje1/1 Bestått - Ikke bestått
Emnet blir avsluttet med essay på slutten av hvert semester. Prøveformen er essayinnlevering (hver essay med omfang ca. 2500 ord). Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter
  • Presentasjon i klassen av utdrag fra pensum.
  • Innlevering av oppgavebesvarelser for lytteeksempler.
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer/orkesterprøver med SSO
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Per Dahl
Faglærer
Nils Henrik Asheim, Lise Karin Meling , Petter Frost Fadnes , Tor Yttredal , Olaf Eggestad

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er i Musikkhistorie 2 organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse avmusikkhistoriske epoker, genrer og stilarter.
Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og seminarer

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer, se egen årsplan i emnet.
Grunnbøker:
Even Ruud: Musikkvitenskap (2016) 368 sider
Erlend Hovland (red): Vestens musikkhistorie (2012) 448 sider
Per Dahl: Utøverkunnskap (2019) 221 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk