en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM221J_1

Musikkhistorie II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Petter Frost Fadnes er emneansvarlig.
Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske emner. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk, med tematiske fordypninger innen jazz/improvisasjon, og med en generell hovedvekt på Europa. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg:
Generell kompetanse
  • ha en dypere kunnskap om utvalgte musikkhistoriske emner

Kunnskaper
  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte

Ferdigheter
  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy
  • gjenkjenne og identifisere musikalske drivkrefter som definerer de ulike europeiske jazz og improvisasjonsretninger

Innhold

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen Europeisk jazz. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon Bestått - Ikke bestått
Essayoppgave Bestått - Ikke bestått
Emnet blir avsluttet med mappe-evaluering. Prøveformen er muntlig presentasjon og essayinnlevering (omfang ca. 2500 ord). Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til Fakultet for utøvende kunstfags vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
  • Gjennomføring av presentasjoner i timene.
  • Alle studenter må følge alle kurs under emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petter Frost Fadnes , Jens Torolf Larsen
Faglærer
Nils Henrik Asheim, Per Dahl , Olaf Eggestad

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er i Musikkhistorie 2 organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter.
Emnet vil dels gå ukentlig, dels være inkludert i Fakultetets ulike prosjektuker og seminarer.
Det kan åpnes for at deler av kurset får en praktisk tilnærming gjennom samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Bailey, D. (1993). Improvisation: Its nature and practice in music. London: Da Capo Press. (144 sider).

Cook, N. (2017). Scripting Social Interaction: Improvisation, Performance and Western ‘Art’ Music. In G. Born, E. Lewis, &
W. Straw (Eds.), Improvisation and social aesthetics. London: Duke University Press. (18 sider)

Ruud, E. (2016). Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget (368 sider)

Martinelli, F. (Ed.) (2018). The History of European Jazz: The Music, Musicians and Audience in Context. London: Equinox. (del 1 (kap. 2 a/b, 4), del 2 og del 9; 223 sider)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk