en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM215_1

Sats- og hørelære I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tar for seg de gehørmessige og teoretiske aspektene ved utøving og komponering av musikk, samt skjæringspunktene mellom disse. Hovedmål for faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse
  • Utvide forståelsen for sammenhengen mellom notasjon og klingende musikk
  • Ha en overordnet forståelse for prinsipper knyttet til funksjonsharmonikk og satslære
  • Øke sin gehørmessige trygghet og referansespekter til understøttelse i musikalsk utøving og komponering.


Kunnskaper
  • Demonstrere musikalsk forestillingsevne både visuelt og auditivt og kunne gjenkjenne og identifisere musikalske formforløp
  • Lese og skrive notasjon av tonal musikk
  • Anvende analyseverktøy som utdyper hans/hennes forståelse for form og musikalske forløp.


Ferdigheter
  • Vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og harmoniske oppgaver innen tonal musikk
  • Beherske grunnleggende dur- og moll-tonalitet
  • Beherske grunnleggende analysesystemer
  • Mestre grunnleggende prinsipper for polyfonisk og homofonisk sats.

Innhold

Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: klang - rytmikk - harmonikk - melodikk. Emnet omfatter innføring i dur- moll-tonalitet ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Faget vektlegger at studenten behersker kursets innhold både skriftligt og gehørsmessig.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærere. Studenter som oppfyller vilkår for å gå opp til eksamen på et tidlig tidspunkt kan få mulighet til å ta eksamen på et tidligere tidspunkt enn normalt, etter samråd med faglærere.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja , Tore Johansen
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk