en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM214KD_1

Musikkhistorie og utøverkunnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk og det skal bidra til å utdype forståelsen av egen utøving. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, en ukes kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss, og musikksosiologiske temaer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg
Generell kompetanse
  • Ha en forståelse for elementer i den musikkhistoriske utvikling og utvikle et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter

Kunnskaper
  • Kjenne til hovedlinjer i den vestlige klassiske musikken
  • Plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og annen teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst
  • Gjøre rede for de viktigste retningene innen allmenn vitenskapsteori, særlig med relevans for musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer og fortolkningslære

Ferdigheter
  • Anvende musikkhistoriske perspektiver på ulike stiler og deres fremføringstradisjon
  • Omsette i praksis og demonstrere ulike innfallsvinkler og innganger til et verk eller en improvisasjon, basert på historiske, kontekstuelle og allmennhermeneutiske refleksjoner.

Innhold

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består av en rekke underemner som musikkhistoriske epoker, en ukes kurs i folkemusikk og folkedans på Ole Bull-akademiet på Voss, samt vitenskapsteoretiske og musikksosiologiske temaer. Det knyttes et lyttepensum til forelesningsrekkene i musikkhistorie I.
Utøverkunnskapsdelen skal sette studenten bedre i stand til å kunne kontekstualisere egen utøvende virksomhet og anvende kunnskaper fra annen teoretisk undervisning, primært i musikkhistorie. Delemnet vil belyse ulike vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til økt forståelse av musikkutøving som kunstnerisk uttrykksform.

Forkunnskapskrav

Faglige kvalifikasjoner godkjent ved opptak til studieprogrammet

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen KD
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første del - Skriftlig deleksamen - KD1/24 timerBestått - Ikke bestått
Andre del - Skriftlig avsluttende eksamen - KD1/24 timerBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes ved en 4 timers skriftlig individuell eksamen på slutten av hvert semester. Begge må bestås for å få emnet godkjent.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått
godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Mappe med godkjente arbeider fra delemner, som leveres fortløpende og med endelig godkjenning innen 15. mai.
  • Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
  • Innlevering av oppgavebesvarelser.
  • Alle studenter må følge alle kurs under emnet

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Faglærer
Per Dahl , Olaf Eggestad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Gruppe/klasseundervisning som blokkundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter emner. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid. Studentpresentasjoner er særlig aktuelle i enkelte emner.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur


Lenke tl pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk