en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM214J_1

Musikkhistorie og utøverkunnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og har berøringspunkt med BAM 214 klassisk ved at noen forelesningstemaer er felles .
Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen amerikansk jazzmusikk i det 20. århundre. Emnet skal bidra til en dypere forståelsen av egen utøving i en musikkhistorisk sammenheng. Emnet består av underemner knyttet til stilistiske epoker og sentrale stilskapere innen amerikansk jazzmusikk. Dens påvirkning fra andre musikktradisjoner og jazzmusikkens betydning for fremvekst av nye musikkuttrykk i det 20. århundre. Utover forelesninger vil emnet også inneholde en utøvende komponent der utdrag fra sentrale innspillinger fra de ulike stilepoker innstuderes og spilles. Det vil også inngå et kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet på Voss. Emnet vil også berøre en innføring i vitenskapsteori og musikksosiologiske temaer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg

Generell kompetanse
 • Ha en grunnleggende forståelse og kjennskap til utviklingen av den amerikanske jazzmusikken, dens stilskapere og og de indre musikalske drivkreftene som definerer den. Kjenne dens betydning for den musikkhistoriske utvikling i det 20 århundre. Se dette i sammenheng med egen musikalsk identitet og egen kreativ prosess som utøver.

Kunnskaper
 • Kjenne til hovedlinjer i den amerikanske jazzmusikken.
 • Plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og annen teoretisk kunnskap i en historisk, estetisk og sosial sammenheng.
 • Gjøre rede for de viktigste retningene innen allmenn vitenskapsteori, særlig med relevans for musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer.
 • Ha en utøvende og praktisk kunnskapserfaring med de ulike stilretninger.

Ferdigheter
 • Anvende musikkhistoriske perspektiver på ulike stiler og deres fremføringstradisjon
 • Omsette i praksis ulike innfallsvinkler og innganger til jazzimprovisasjon, basert på historiekunnskap, refleksjon og utøving.

Innhold

Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen amerikansk jazz i det tjuende århundre. Emnet vil dels presenteres gjennom blokkundervisning fremfor ukentlige forelesninger. Emnet vil utover forelesninger være basert på selvstudium. Emnet kan også være inkludert i fakultetets prosjektuker og seminarer. Emnet består underemner som musikkhistoriske stilepoker, en ukes kurs i folkemusikk og folkedans på Ole Bull-akademiet på Voss, samt vitenskapsteoretiske og musikksosiologiske temaer. Det knyttes et lyttepensum til forelesningsrekkene i musikkhistorie I.
Utøverkunnskapsdelen skal sette studenten bedre i stand til å kunne se sammenhenger mellom egen utøvende virksomhet og teoretisk undervisning, primært i musikkhistorie. Delemnet vil belyse ulike vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til økt forståelse av musikkutøving som kunstnerisk uttrykksform.

Forkunnskapskrav

Faglige kvalifikasjoner godkjent ved opptak til studieprogrammet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått
godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
 • Mappe med godkjente arbeider fra delemner, som leveres til fortløpende og med endelig godkjenning innen 15. mai.
 • Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
 • Innlevering av oppgavebesvarelser for lytteeksempler.
 • Alle studenter må følge alle kurs under emnet

Fagperson(er)

Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig
Tor Yttredal
Faglærer
Per Dahl
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppe/klasseundervisning som blokkundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter emner. Samspill. Det oppfordres til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid. Studentpresentasjoner er særlig aktuelle i enkelte emner.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk