en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM213KD_1

Lytting og gehør I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Utvide forståelsen for sammenhengen mellom notasjon og klingende musikk.
  • Kunne reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis.

Kunnskaper
  • demonstrere musikalsk forestillingsevne både visuelt og auditivt og kunne gjenkjenne og identifisere musikalske formforløp

Ferdigheter
  • vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og akkordiske oppgaver innen tonal musikk

Innhold

Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen- KD1/13 timerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og tilhørende aktiviteter. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr. Arbeid i kor kan være aktuelt.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Det vil bli utarbeidet egne pensumlister til de ulike temaene av den enkelte faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk