en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM122D_1

Ensemble II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemble I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • forstå de mekanismer i samspillet mellom dirigent og ensemble på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM112

Kunnskaper
  • med sikkerhet lede og instruere ensembler i både prøvesituasjon og i konsert
  • ha en god oversikt over relevant repertoar

Ferdigheter
  • demonstrere noen grad av stilistisk differensiert interpretasjonsevne
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et personlig uttrykk
  • ha utviklet tekniske og musikalske ferdigheter anvendelige for et bredt repertoar
  • med stor grad av klarhet formidle kunstneriske ideer gjennom dirigentteknikk og gjennom instruksjon
  • på sitt instrument, bidra substansielt musikalsk og praktisk til samspill

Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. De dirigentfaglige delene av kurset dreier seg om interaksjonen mellom ensemble og dirigent. Studenten vil, under veiledning, få lede ulike ensembler i ulike sammenhenger, både i prøver og i konsert. I innstuderingsfasen vil dirigentstudentene få dirigere repetitører for å utvikle sin dirigenttekniske formidlingsevne. For utøvelsen på studentens eget instrument består emnet av å innstudere et utvalg av sololitteratur, kammermusikk-/ensemblelitteratur fra ulike instrumental- og sjangerepoker, å orientere seg om samspillmessige, klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - dirigering og spill1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Emnet vurderes sammen med emnet BAM121D. Avsluttende utøvende prøve med repertoar av ca. 10-15 minutter varighet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter.
Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjarte Engeset, Peter Sebastian Szilvay
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon.
I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Studenter må utarbeide egen repertoaroversikt/spilleliste i samarbeid med hovedinstruktør og emneansvarlige. Repertoarlister/-oversikt leveres fakultetet på vårparten til oppgitt frist. Varighet av gjennomgått repertoar skal være anslagsvis det dobbelte av eksamensrepertoarets.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk