en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØKBAO_1

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet. Målet er å gi studenten en dypere forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner, metoder og teorier fra studiet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten få erfaring i faglig begrunnete tilnærminger og forskningsmetodiske verktøy. Arbeidet med bacheloroppgaven vil også gi studenten erfaring i kritisk problemformulering og framstilling.

Læringsutbytte

Bacheloroppgavens mål er å gi studentene en mulighet til fordypet forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner og teorier fra studiet. Oppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal anvende kunnskaper fra emner som er undervist. Studentene øves i selvstendig, kritisk og systematisk tenkning og vurdering. I tillegg skal studentene få trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse de valgte utfordringene.
Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene
Kunnskaper
  • Kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid
  • Kunne søke fram relevant kildestoff
  • Kunne anvende forskningsmetodiske verktøy
  • Kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema

Ferdigheter
Forstå og drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begrep, teorier og perspektiver
Generell kompetanse
Være i stand til å skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving mht. bl.a. systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur

Innhold

Følgende tematiske retninger kan velges for bacheloroppgaven: Samfunnsøkonomi, regnskap og finans, markedsføring og strategi og ledelse.
Oppgaven skal skrives i grupper på 2 eller 3 studenter.
Studentene skal selv foreslå tema og problemstilling for oppgaven.

Forkunnskapskrav

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK225 Organisasjon og ledelse, SVEXPHIL Examen Philosophicum - HH
120 studiepoeng skal være bestått ved oppstart av 6. semesterAlle emnene fra første studieår (første og andre semester) må være beståttStudenten kan ikke mangle mer enn 20 studiepoeng av de obligatoriske emnene fra andre studieåret (tredje og fjerde semester) av programmet.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper for de ulike tematiske retningene:

Regnskap og finans: BRE210 Finansregnskap og verdsettelse (5. semester)

Samfunnsøkonomi: BØK365 Næringsøkonomi (5. semester)

Markedsføring: BØK345 Marketing research (5. semester)

Strategi og ledelse: BØK345 Marketing research (5. semester)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/11 A - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingeborg Caroline Foldøy Solli , Lars Atle Kjøde , Ola Barkved
Faglærer
Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Ved begynnelsen av vårsemesteret vil det bli gitt en praktisk orientert innføring i skriving av bachelor-oppgaver generelt og innen den valgte innretningen spesielt.
Undervisningen vil primært skje i form av veiledningsmøter mellom studentene og veileder. Det vil bli gitt 7,5 veiledningstimer som fordeles på minimum 3 møter.
Veileder kan ha fellesmøter med de studentgruppene som vedkommende veileder.
Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid. I samråd mellom veileder velger du metodisk tilnærming og arbeidsopplegg. Arbeidsformene som blir valgt skal fremgå av oppgaven.
Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgaver.
Frister: Frist for innlevering av problemstilling er 1. desember (gjøres i Oppgaveportalen). Frist for innlevering av bacheloroppgaven: 10. mai (leveres elektronisk i Inspera).

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

All litteratur som benyttes for løsning skal oppgis som referanser: Hver referanse skal inneholde tre elementer: 1. Forfatteren(e)s navn 2. Bokens/artikkelens/osv. tittel 3. Utgiveropplysninger. Veileder for bacheoroppgave oppgir hvordan litteraturhenvisninger skal settes opp.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk