en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK430_1

Adferdsfinans

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Standard finans bygger på antagelsen om rasjonelle investorer som handler for å maksimere egen avkastning/nytte. Utgangspunktet i kurset er at antagelsen om den rasjonelle investor i mange tilfeller ikke holder.
Adferdsfinans er studiet av investorers markedsatferd, hvor en benytter psykologiske prinsipper for beslutningstaking til å forklare investorenes atferd.
Kurset vil også dekke utvalgte adferds økonomiske temaer hvor vi lærer om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer påvirker økonomisk adferd.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal etter endt emne:
Kunne forklare og forstå sentrale begreper, modeller og teorier som faget bygger på.
Ha tilegnet seg innsikt i hvordan psykologiske atferdsantakelser kan forklare en rekke observerte "gåter" i finansmarkedene.
Ha tilegnet seg innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller for investeringsbeslutninger.
Evne å identifisere finansielle situasjoner og forhold hvor atferdsbaserte teorier kan bedre vår forståelse av finansiell atferd.
Kunne forstå begrensningene til tradisjonelle økonomiske modeller.
Ha tilegnet seg innsikt i bruken av eksperimentell metode


Ferdighet:
Etter endt emne skal studentene
Kunne anvende innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller til å treffe gode investeringsbeslutninger.
Kunne benytte teorier og modeller til å evaluere og analysere hva som driver investorens handlinger i ulike situasjoner.
Kunne vise til måter å korrigere skjevheter knyttet til investeringsbeslutninger.
Evne å identifisere ulike fallgruver investoren kan stå ovenfor.
Kunne anvende innsikt i atferdsteoretiske begrep og modeller i forståelsen av et bredt utvalg av økonomiske fenomen.
Kunne formulere og evaluere et forskningsspørsmål ved design og gjennomføring av et økonomisk eksperiment.

Generell kompetanse:
Etter endt emne skal studentene
Kunne selvstendig reflektere over implikasjoner, forutsetninger og antakelser knyttet til Adferdsfinans spesielt, og atferdsøkonomi generelt.

Innhold

I første del av kurset diskuteres standard økonomi og finansiell teoris forutsetninger om menneskelig atferd. Alternative atferdshypoteser introduseres, herunder hva som skal til for å bruke betegnelsen "Adferdsfinans". En blir gitt en videre innføring i de atferdsteoretiske begreper som brukes til å forstå finansielle markeder. Herunder finner vi tapsaversjon, heuristikk, forutinntatthet, myopi og mental regnskapsføring.
Deretter anvendes disse begrepene på en rekke finansielle forhold, så som investeringsbeslutninger, investeringsstrategier, aksjebobler og børsintroduksjoner.
Videre vil kurset dekke utvalgte adferdøkonomiske temaer som: Sosial preferanser, tillit, valg under usikkerhet og valg over tid. Kurset vil også gi en innføring i eksperimentell metode.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Bestått obligatorisk oppgave.
Informasjon om den obligatoriske oppgaven vil bli publisert på Canvas to uker før oppstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristoffer Wigestrand Eriksen

Arbeidsformer

Undervisningen gis i hovedsak i form av forelesninger. Flere av forelesningene vil bli knyttet til eksperiment og demonstrasjoner som gjennomføres i klasserommet, med påfølgende diskusjon, oppgaver og drøfting av de sentrale delene av pensum.

Forventet tidsbruk:
  • Forelesning/eksperiment/demonstrasjoner: 40 timer
  • Veiledning: 10 timer
  • Selvstudium: 170 timer
  • Innleveringsoppgave: 40 timer

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk