en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK415_1

Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet skal gi en innføring i grunnleggende psykologiske fagområder på individnivå, gruppenivå og organisasjonsnivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte i form av:
Kunnskap
Grunnleggende kunnskaper om elementære psykologiske begreper, samt kunnskap om sosialpsykologiske perspektiver på grupper og gruppeprosesser. Videre skal de ha kunnskap om de grunnleggende områdene innen organisasjonspsykologi.
Ferdigheter
Ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger.
Generell kompetanse
Et grunnlag for å kunne forstå, anvende og kjenne igjen organisasjonspsykologiske prinsipper i arbeidslivet.
I og med at vi benytter hjemmeeksamen som vurderingsform, vil dette fungere som en god øving for studentene på akademisk skriving og korrekt referansebruk.

Innhold

På individnivå vil vi undervise i tema som emosjoner, motivasjon, personlighetsteorier, sosial persepsjon og vanlige psykiske lidelser som kan påvirke arbeidsevnen.
På gruppenivå vil vi ta opp tema som dannelsen av grupper, gruppeprosesser, samarbeid i grupper og utvikling av team.
På organisasjonsnivå vil vi undervise i tema som arbeidsmiljø, organisasjonskultur, ledelsesteorier og mobbing og konflikthåndtering i arbeidslivet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/12 ukerA - FAlle.
Hjemmeeksamen skal være basert på pensum og være mellom 3000 og 5000 ord.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjersti Berge Evensen , Gunhild Bjaalid

Arbeidsformer

Det vil bli lagt opp til både tradisjonell klasseromsundervisning og gruppearbeid. Undervisningen vil følge samme mønster som temaene: der det er grunnleggende basiskunnskaper om individet i organisasjonen som skal undervises i, vil det i stor grad bli tradisjonell klasseromsundervisning. Etter hvert som undervisningen går over til grupper, gruppeprosesser og organisasjon, vil undervisningsformen også bære preg av mer gruppearbeid, løsning av case og aktiv deltakelse fra studentene.
Vi har tenkt å legge opp undervisningen slik at en del av vurderingen av studentene (i forbindelse med obligatoriske undervisningsaktiviteter) vil foregå i klasserommet/undervisningssituasjonene. Det vil derfor være nødvendig at studentene er fysisk til stede og aktive i undervisningen.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.
Vi vil starte emnet med undervisning i individorienterte psykologiske tema. Det å ha basiskunnskaper om ulike typer emosjoner, forskning på motivasjon, kunne definere og vite hvordan man måler personlighet, samt kunnskap om sosial persepsjon vurderer vi som grunnleggende forståelse for å forstå gruppepsykologiske emner og organisasjonspsykologiske emner. Vi ser at i mange organisasjonspsykologiske utdanninger er de individorienterte temaene utelatt. Ved å inkludere disse grunnleggende kompetanseområdene i dette emnet, vil studentene få mulighet til å få en bredere forståelse av de organisasjonspsykologiske prinsippene.
Det neste naturlige steget i undervisningen vil være å fortsette med grupper og gruppeprosesser.
Her vil studentene få en innføring i hvordan en emosjoner, motivasjon og persepsjon vil kunne forandre seg gjennom deltakelse i grupper og gruppeprosesser. Denne kunnskapen er viktig både for å forstå gruppeprosesser i organisasjoner, men også for å forstå organisasjonsstrukturer.
Til slutt vil studentene få en innføring i organisasjonspsykologiske tema, som organisasjonskultur, organisasjonsutvikling og ledelsesteorier.

Åpent for

Emnet er åpent for alle bachelorstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk