en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK400_1

Strategisk human resource management (HRM)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Å lede de menneskelige ressursene, Human Resource Management (HRM), er en kritisk faktor for virksomheters suksess. HRM refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Kurset handler om hvordan en kan lede og engasjere medarbeidere slik at både den enkelte blir vinner i sitt liv og samtidig gir virksomheten gode resultater. I strategisk HRM tar personalledelsen utgangspunkt i virksomhetens strategi. Her vurderes hvordan HRM-praksisene kan bidra til å forme eller realisere virksomhetens strategi, utvikle konkurransefordeler og dermed også påvirke og nå virksomhetens mål. Da blir det aktuelt å se på verdigrunnlaget for virksomheten og hvilke faktorer virksomheten vil bli best på eller konkurrere med.
Et aktuelt spørsmål innenfor SHRM er om det finnes en beste praksis HRM og hva den i tilfelle skulle bestå av. Alternativet til en beste praksis, vil være en beste tilpasning mellom HRM og strategi, den strategien er avgjørende for hvilken HRMpraksis som velges.
Utgangspunktet for kurset er at med riktig organisering og strategisk bruk av de menneskelige ressursene kan ledere og ansatte i fellesskap skape engasjement og utvikling for den enkelte og virksomheten.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 • Kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker ledelse av menneskelige ressurser og arbeid
 • Kunne forklare forskjellen på SHRM og HRM
 • Kjenne til de rettslige rammene for personalledelse
 • Kjenne til de viktigste teorier og begreper for hvordan organisasjoner fungerer
 • Kunne diskutere beste praksis HRM opp mot beste tilpasning HRM
 • Kjenne ulike motivasjonsteorier og engasjerer medarbeidere i en virksomhet
 • Kunne forklare hovedproblemstillinger og kjenne til ulike løsninger innenfor de ulike HRM-praksisene
 • Kjenne til de faktorene som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser

Ferdigheter
 • Kunne identifisere sterke og svake sider ved et HRM-system og ulike HRM-praksiser
 • Kunne videreutvikle HRM-praksiser for definerte mål i en virksomhet
 • Kunne reflektere over og foreslå tiltak for hvordan et gitt HRM-system kan videreutvikles
 • Kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert virksomhet og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene
 • Være i stand til å identifisere behov for og bidra til å utvikle tiltak for helsefremmende arbeidsplasser

Generell kompetanse
 • Kunne redegjøre for verdivalg i ledelse av mennesker og arbeid
 • Kunne redegjøre for den kontekst og regulering som gjelder virksomheter i Norge og problemstillinger knyttet til HRM i internasjonal virksomhet
 • Kunne initiere og gjennomføre HRM-prosjekter med riktig deltakelse i forhold til regelverk og virksomhetens organisering
 • Kunne redegjøre for problemstillinger knyttet til SHRM med andre ledere og medarbeidere med en annen fagbakgrunn

Innhold

 1. Hva er HRM og SHRM
 2. Endringer i samfunnet som påvirker ledelse av mennesker og arbeid
 3. Teoretiske perspektiver på SHRM
 4. Beste praksis HRM
 5. Strategi og beste tilpasning SHRM
 6. Rettslige rammer for personalledelse
 7. Nyere tilknytningsformer i arbeidslivet
 8. Deltakelse og medvirkning
 9. Hva bør ledere vite om motivasjon?
 10. Jobbanalyser, jobbdesign og jobbredesign
 11. Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og medarbeidersamtaler
 12. Kompetanseutvikling, lederutvikling og karriere
 13. Lønn og belønning
 14. Linjelederes og HRs rolle i endringsprosesser
 15. Helsefremmende arbeidsplasser
 16. Kommunikasjon og konfliktløsning
 17. Livsfaseorientert personalpolitikk
 18. Internasjonal HRM

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk kollokviedag
BØK400 har en obligatorisk kollokviedag med gruppearbeid og innlevering av tre oppgaver. Oppgavene må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Einar Kristoffer Brandsdal
Emneansvarlig
Aslaug Mikkelsen

Arbeidsformer

Kurset har 12 forelesninger a 4 timer. I tillegg kommer to kollokviedager a 8 timer. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opptil toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte og be studenter presentere emner fra pensum relatert til erfaringer og aktuelle samfunnsspørsmål.
Forventet tidsbruk:
 • Forberedelser til forelesninger 12 x 4 = 48 timer
 • Forelesninger 12 x 4 = 48 timer
 • Gjennomgang av forelesninger 12 x 1 = 12 timer
 • Løsning av oppgaver 12 x 3 = 36 timer
 • Kollokviedager 8 x 2 = 16 timer
 • Selvstudium (pensum) 106 timer
 • Totalt 250 timer

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Mikkelsen, A. & Laudal, T. (2016). Strategisk human resource management. Oslo: CappelenDamm. 2. utgave. Bind 1 og 2. ca 900 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk