en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK310_1

Personlig økonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hovedformålet med emnet er å gi studentene forståelse og kunnskap innenfor en rekke økonomiske tema som er viktige for lønnstakere og mindre investorer. Eksempel på tema er beslutninger om lån, banksparing, aksje-/fondsinvestering, arv, ektepakt og pensjon.
Emnet har et klart praktisk tilsnitt, og studentene skal kunne utføre en rekke beregninger knyttet til husholdningers økonomi. Emnet vil bidra til utvikling av slik kompetanse og ferdigheter, ved å styrke studentenes evne til å identifisere og analysere økonomiske tema på individ/familie-nivå. For studenter som vil bli finansielle rådgivere eller kapitalforvaltere vil dette være meget nyttig.

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det at studenten skal:
Ha følgende kunnskaper:
  • kjenne til de vanligste finansielle investeringsalternativene som er aktuelle for private investorer.
  • forstå reglene om ektefellers formuesforhold.
  • forstå og kunne gjengi hovedprinsipper i folketrygdens oppbygging ved ulike pensjonsytelser, kollektive ordninger og AFP.
  • ha kunnskaper om skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner.

Ha følgende ferdigheter
  • kunne regne ut og vurdere de vanligste finansielle investeringsalternativene.
  • kunne regne ut risikoen forbundet med finansielle investeringer.
  • kunne angi løsninger på et økonomisk delingsoppgjør (skifte).
  • kunne angi løsninger på fordeling av arv, grenser for testasjonsretten, pliktdelsreglene samt ektefelles og samboers arverettigheter.
  • kunne angi løsninger på folketrygdens oppbygging ved ulike pensjonsytelser, kollektive ordninger og AFP.
  • kunne utarbeide en plan for husholdnings/personlig - budsjett (livsfaseøkonomi) og helhetlig risikostyring.

Innhold

Hovedformålet med emnet er å gi studentene forståelse og kunnskap innenfor en rekke økonomiske tema som er viktige for lønnstakere og mindre investorer. Emnet har et klart praktisk tilsnitt, og studentene vil blant annet lære kriterier og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing; finansiering av boligkjøp og budsjettering av privatøkonomi. Etter endt emne skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om familiebudsjett og livsfaseøkonomi, arv, ekteskap, forsikring, pensjon og trygder. Skatt er viktig for investerings- og finansieringsbeslutninger samt spørsmål knyttet til personlig økonomi, og emnet vil derfor belyse relevante skatteregler.

Forkunnskapskrav

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK260 Investering og finansiering

Anbefalte forkunnskaper

For at studenten skal kunne jobbe effektivt og få best mulig læringsutbytte er det en forutsetning at man behersker Excel.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En obligatorisk innlevering, Obligatorisk innlevering
Obligatorisk arbeidskrav i form av innlevering. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke-godkjent, og må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Info gis i Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer
Dengjun Zhang , Ola Barkved
Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forelesningene og seminarene gjennomgås og drøftes de sentrale delene av pensum. I tillegg vil noe tid bli brukt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver.
Beregnet tidsbruk i kurset er 270-300 timer som kan fordeles slik: Forberedelse og etterarbeid i forbindelse med forelesningene og seminarene: 120 timer. Deltakelse på forelesningene og seminarene: 50 timer. Selvstudie og oppgaveløsning: 100-130 timer.

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk