en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK301_1

Driftsregnskap og økonomistyring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet handler om å framskaffe og analysere relevant beslutningsinformasjon. Denne informasjonen må kommuniseres til ulike deler av organisasjonen, slik at man kan få tatt beslutninger. Disse beslutningene karakteriseres ved at bedriften skal nå sine klart definerte mål med minst mulig ressursbruk.
Driftsregnskap og økonomistyring er tett knyttet til fagområdene strategi, organisasjon, markedsføringsledelse, bærekraft og etikk.
Finansregnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Bedriftene står imidlertid helt fritt til selv å bestemme hvordan man vil legge opp internregnskapet/driftsregnskapet og sine økonomiske styringssystemer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at studenten skal:
Ha følgende kunnskaper
 • ha kunnskap om økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene.
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse.
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Ha følgende ferdigheter
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
 • kunne utarbeide og analysere driftsregnskap basert på standard- og normalkostmodellen med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale.
 • kunne utføre kalkulasjon etter ulike metoder.
 • kunne utarbeide og analysere budsjettene for likviditet, resultat og balanse.
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser.
 • kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.

Innhold

Emnets første del omhandler kalkulasjonsprinsipper og metoder. Fokus er på normalkost og standardkostregnskapet.
Den andre delen dreier seg om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Tema er lønnsomhetsanalyser, KRV (kostnad-resultat-volum) -analyser, relevante kostnader, prissetting og produktvalg.
Tredje del omhandler budsjettering, budsjettmål og kontroll. Hovedbudsjettene som det skal jobbes med, er resultat, likviditet og balanse.

Forkunnskapskrav

BØK109 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK225 Organisasjon, ressurser og ledelse, BØK235 Strategi, BØK250 Markedsføring, BØK260 Investering og finansiering

Anbefalte forkunnskaper

For at studenten skal kunne jobbe effektivt og få best mulig læringsutbytte er det en forutsetning at man behersker Excel.

Eksamen/vurdering

Grupperapport og individuell skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Grupperapport6/101 ukeA - FAlle.
Individuell skriftlig eksamen4/103 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lovsamling
Vurderingen i dette faget består av to deler - en gruppebasert og en individuell del.
Den gruppebaserte vurderingen er karaktersetting av en rapport som utarbeides på bakgrunn av at gruppen har deltatt på gjennomføringen av et digitalt simuleringsprogram. Denne delen utgjør 60% av endelig karakter.
Den andre delen er en individuell skriftlig prøve på tre timer. Denne delen teller 40% av endelig karakter.

Fagperson(er)

Faglærer
Dengjun Zhang , Ola Barkved

Arbeidsformer

Dette emnet er lagt opp med omvendt undervisning (flipped classroom).
Det er laget videopresentasjoner for de aller fleste temaene. Det forutsettes derfor at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum og er godt forberedt til samlingene.
Samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på oppgaveløsning, diskusjoner og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av disse fellessamlingene kreves det derfor aktivt engasjement.
Dette skal gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger.
Studentene vil bli delt inn i grupper som skal jobbe i det daglige og med den avsluttende rapporten.
Det vil kunne være gjesteforelesere fra næringslivet.
Det forventes at studenten legger ned 280 til 300 arbeidstimer i faget. Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan fordeles:
Fellessamlinger: 40 timer. Forberedelse til fellessamlingene: 80 timer. Gruppearbeid: 100 timer. Selvstudier inklusiv løsning av oppgaver: 80 timer.

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk