en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK265_1

Mikroøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et introduksjonsemne i mikroøkonomi, som sammen med makroøkonomi utgjør fundamentet i samfunnsøkonomi (engelsk: "economics"). Gjennom dette emnet vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper, samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og likevektsdannelse i markedene for varer og tjenester i økonomien. Studentene vil bli kjent med grunnleggende modeller for markedssvikt og spillteori. Studentene vil også bli eksponert for sentrale begreper og modeller innen offentlig økonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt emne skal studentene
 • kunne forklare sentrale begreper og ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for de sentrale modeller og teorier faget bygger på.
 • evne å se kompleksiteten og omfanget av hva som styrer økonomisk adferd blant konsumenter og produsenter.
 • ha utviklet god kunnskap om hvordan formalisere økonomiske aktørers beslutninger, og økonomiske utfall i samfunnet.

Ferdigheter
Etter endt emne skal studentene
 • kunne benytte mikroøkonomisk teori til å analysere hva som driver økonomiske aktører i ulike situasjoner.
 • kunne bruke mikroøkonomisk teori til å analysere relevante problemstillinger i markeder med og uten fullkommen konkurranse.
 • kunne anvende teoretiske modeller og konsepter som grunnlag for å evaluere og utvikle både bedrifters og organisasjoners økonomiske beslutningsstrategier.
 • kunne identifisere ressursbegrensningene og nytte-/kostnadsavveiningene som blir foretatt ved økonomiske beslutninger.
 • kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen de enkelte mikroøkonomiske teoriene eller modellene.

Innhold

Det konkrete innholdet og presentasjonsrekkefølgen kan variere noe fra semester til semester, men kjernen i emnet er sentrert rundt følgende temaer:
 • ressursbegrensninger
 • alternativkostnader
 • marginalanalyser
 • konsumentteori
 • produksjonsteori
 • markedslikevekter
 • monopol
 • eksternaliteter
 • skatt
 • kollektive goder

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Online test
Det gjennomføres en online test (flervalgsoppgaver) midt i semesteret. Alle studenter må få godkjent denne for å avlegge endelig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Arbeidsformer

Omlag 40 forelesningstimer og 15 timer med oppgavegjennomgang.
Det anbefales en samlet tidsbruk i faget på 300 timer i løpet av semesteret, fordelt som følger: 140 timer knyttet til forelesninger, 60 timer knyttet til oppgaveseminar, og 100 timer selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105_1) 5
Offentlig økonomi (BØK270_1) 5
Mikroøkonomi (BHO250_2) 10
Markeds- og næringsøkonomi (BHO250_1) 10
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5
Økonomi og marked (IND200_1) 5
Innføring i økonomi (IND100_1) 5
Mikroøkonomi (IND100_1) 10
Mikroøkonomi (BHO250_3) 10
Mikroøkonomi (BHO250_3) 20
Serviceøkonomi (BHO250_4) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk