en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK260_2

Investering og finansiering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette introduksjonskurset i finans har primært fokus på investeringsbiten av finansfaget. Hensikten med emnet er å tilegne studentene nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at selv om hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), så er metodene som gjennomgås anvendbare på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). I tillegg gjennomgås prosjektfinansiering og ulike investeringsbeslutninger for prosjekter. Det gis også en innføring i opsjoner.
Undervisningsspråk vil være norsk eller engelsk. Dette avklares før semesterstart.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:
Kunnskap
 • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget/bed.øk.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Forstå begrepet markedseffisiens.
 • Kunne gjøre investeringskalkyler og beslutninger for eksempelvis prosjekter.
 • Forstå finansieringsvalg.
 • Forstå opsjoner, put-call paritet.

Ferdigheter
Etter endt emne skal studentene kunne:
 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.
 • Beregne nåverdi for investeringsprosjekter og drøfte risiko i investeringsbeslutninger.
 • Finansieringsvalg.
 • Estimere opsjonspremier og arbitrasjegevinst.
 • Forstå den praktiske relevansen til belyst teori.

Innhold

 • Introduksjon - plassering av kursets innhold i finansfaget og innen bedriftsøkonomi
 • Kontantstrømmer
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
 • Risikobegrepet
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
 • Markedseffisiens
 • Finansiering av investeringer
 • Opsjoner, put-call paritet

Forkunnskapskrav

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha grunnleggende kunnskap i regnskap, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og matematikk og statistikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.
Rentetabell.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske tilstedeværelse 80%, Obligatoriske innleveringsoppgaver
Studentene vil tildeles inntil 3 multiple choice oppgaver. Oppgavene er individuelle. Alle oppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger og oppgaveseminarer. Oppmøtekravet er 80%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bård Misund
Studiekoordinator
Ola Barkved

Arbeidsformer

Det foreleses 12 økter på 4 timer (48 timer). I tillegg kommer 2 økter på 4 timer (8 timer) med gjennomgang av oppgaver som blir utdelt en uke i forkant.
For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student. Det er derfor svært viktig at studentene forbereder seg godt til hver forelesning.
Tidsbruk totalt 300 timer, inklusive egenstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finans 1 (BØK260_1) 10
Investeringsanalyse (ØK0111_1) 2
Investering og finansiering (NH0523_1) 6
Investering og finansiering (NH0523_A) 6
Finansiering (ØK0012_1) 6
Finans 1 (ØK0012_2) 6
Finans 1 (ØK0012_A) 6
Finans 1 (BØK130_1) 10
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5
Investering og finansiering (BHO395_1) 10
Investering og finansiering for vertskapsnæringen (BHO395_2) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.08.2020

Historikk