en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK255_1

Makroøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hvorfor er inntekten per innbygger mye høyere i Europa og Nord-Amerika enn i for eksempel Afrika eller Asia? Hvorfor oppstår økonomiske oppgangskonjunkturer med økende priser og lønninger? Hvorfor kommer de gjerne etter en periode med stigende arbeidsledighet og lav inntektsvekst? Hva kan myndighetene gjøre for å redusere sterke utslag av negative sjokk i økonomien? Hva er ideene bak norsk finans- og pengepolitikk? Hva er betydningen av at Norge er en liten åpen økonomi?

Læringsutbytte

Studenter skal etter å ha fullført emnet ha følgende kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap
 • Være kjent med nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
 • Kjenne til empiriske inntektsforskjeller mellom land
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom innsatsfaktorer som arbeidskraft, kapital og teknologi på den ene side og økonomisk produksjon på den andre side
 • Ha innsikt i hovedforklaringer på økonomisk vekst og inntektsforskjeller mellom land
 • Ha forståelse for arbeidsmarkedet, arbeidsledighet og inflasjon
 • Forstå betydningen av kortsiktige makroøkonomiske sjokk for adferden til moderne økonomier, herunder rollen til forventinger og lite fleksible priser eller lønninger
 • Ha innsikt i hva finans- og pengepolitikk kan bestå av og hvordan bruk av slik politikk kan ha innvirkning på økonomien
 • Ha kunnskap om sentrale prinsipper rundt offentlige budsjetter
 • Forstå betydningen av internasjonal handel og internasjonale kapitalbevegelser
 • Forstå sentrale prinsipper rundt valutakurser
 • Kjenne til grunnleggende trekk ved den norske makroøkonomien
 • Kunne se norsk og internasjonal økonomi i lys av modellene på pensumFerdigheter
 • Være i stand til å forklare ved hjelp av økonomiske modeller hvordan investeringer og ideer påvirker økonomisk vekst og inntekt per innbygger
 • Kunne bruke modeller til å analysere effekter på økonomisk utvikling av endringer i for eksempel spareatferd og bruken av arbeidskraft
 • Være i stand til å forklare ved hjelp av økonomiske modeller hvordan økonomiske sjokk kan skape konjunkturavvik og hvordan økonomisk politikk kan gjøre en forskjell
 • Kunne redegjøre for pengepolitikken og dens transmisjonsmekanismer
 • Kunne redegjøre for sentrale prinsipper rundt offentlige budsjetter og det norske finanspolitiske regimet
 • Kunne forklare sentrale sammenhenger mellom internasjonal handel, valutakurser og renter
 • Kunne beskrive sentrale trekk ved den norske økonomienGenerell kompetanse
 • Kunne kritisk følge aktuelle artikler og innlegg i media, kunne delta i aktuelle diskusjoner om makroøkonomiske spørsmål og være i stand til å kunne forklare de sentrale mekanismene dekket i kurset med enkle ord

Innhold

Første del av dette emnet gir en innføring i de sentrale modellene økonomer bruker for å forstå økonomisk vekst i et langsiktig perspektiv, med grundig diskusjon av rollene til kapital og teknologi. Første del vil også omhandle arbeidsmarkedet, arbeidsledighet, inflasjon og nasjonalregnskapet.

Andre del av emnet vier seg til makroøkonomien på kort- og mellomlangsikt. Emnet gir en innføring i den moderne forståelsen av konsekvensene av makroøkonomiske sjokk og hvordan økonomisk politikk kan spille en rolle for å redusere slike konsekvenser. Emnet vil også behandle temaer som finanskrisen, internasjonal handel og valutakurser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Mikroøkonomi, BØK135 Matematisk analyse, BØK265 Mikroøkonomi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave
Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Nærmere informasjon kommer i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Valseth
Faglærer
Torfinn Harding

Arbeidsformer

Forelesninger + 3-5 oppgavesett.
Forelesninger, ca. 4 timer i uken, til sammen ca. 36 timer.
Oppgaveseminarer, til sammen ca. 10 timer.
Total arbeidsmengde i dette emnet, inklusive selvstudium, er 250-300 timer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsøkonomi (BØK210_1) 5
Samfunnsøkonomi, makro (ØK0083_1) 5
Makroøkonomi (BØK115_1) 5
Økonomisk analyse (BHO200_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk