en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK225_1

Organisasjon, ressurser og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en tverrfaglig innføring i organisasjonsteori og organisasjonstrender med fokus på profesjonelle organisasjoner, det vil si organisasjoner med ansatte. Dette kan være offentlige etater, store internasjonale konserner, nystartede teknologiselskaper, konsulentbedrifter eller utdanningsinstitusjoner. Emnet bygger på forelesninger og oppgaveseminarer. Studentene skal levere én oppgave og ett strategiforslag i løpet av semesteret. Målet er at studentene skal få en grunnleggende forståelse av sentrale begreper og utviklingstrekk, og trening i å skrive en selvstendig faglig tekst om en eksisterende profesjonell organisasjon.
Studentene skal lære å se organisasjoner gjennom organisasjonsteoretiske begreper og modeller, og være i stand til å kritisk vurdere organisasjoners praksis ut fra de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjon og ledelse på ulike analysenivå.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale teoriene og perspektiver som benyttes i studier av organisasjoner, og hvordan disse teoriene kan anvendes til å forstå og analysere organisasjoner. Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet også kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjonsteori og ledelse. Studentene skal også ha fått en helhetlig modell for forståelse av hva en organisasjon er og gjør, og kunnskap om hvordan omgivelser, formelle og uformelle strukturer, og ledelse påvirker atferd og prosesser i organisasjoner.
Ferdigheter
Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter slik at de selv kan anvende både klassiske og nyere teorier innenfor organisasjonsteorien.
Studenten skal i tillegg ha fått grunnleggende trening i analytisk tenkning og systematiske undersøkelser av hvordan profesjonelle organisasjoner fungerer gjennom anvendelse av enkle organisasjonsmodeller og teorier anvendt i studier av eksisterende profesjonelle organisasjoner. Emnet gjør dermed studenten i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger ulike typer organisasjoner.

Innhold

Sentrale organisasjonsforhold som:
  • historikk og utviklingstrekk innen organisasjonsteori
  • motivasjon, emosjoner, persepsjon og gruppepsykologi
  • individuell og organisatorisk læring
  • kommunikasjonsteknologi og roboter
  • formell og uformell organisasjonsstruktur
  • oppgaver, mål og effektivitet i organisasjoner
  • organisasjon og omgivelser
  • beslutningsprosesser
  • makt og konflikt i organisasjoner
  • strategi og ledelse

Studentene vil arbeide med en oppgave (velger mellom ulike alternativer) der de skal benytte begreper og modeller som presenteres i emnet, til å analysere en eksisterende profesjonell organisasjon.
Gjesteforelesere vil som regel benyttes for å presentere praktiske eksempler på hvordan elementer fra organisasjonsteorien brukes opp mot praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Det obligatoriske arbeidskravet består av én oppgave (4-6 sider), ett "Strategiforslag" (én side) og én "vurdering av strategiforslag" (halv side).
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamen. Det forventes at alle studenter i emnet deltar på tre oppgaveseminarer. Mer info om obligatoriske oppgaver gis i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Laudal

Arbeidsformer

Dette emnet bygger på følgende anslag for arbeidstimer:
- Forelesninger: 38 timer.
- Lesing av litteraturen til emnet / forberedelser til forelesninger: 144 timer.
- Oppgaveseminarer (3): 6 timer.
- Arbeid med oppgave og strategiforslag: 48 timer.
- Oppsummering og repetisjon av pensum og forberedelse til eksamen: 32 timer.
Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonsfag (BØK280_1) 10
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO110_1) 10
Organisasjon og ledelse (BIP220_1) 5
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130_1) 5
Organisasjonsteori (BST310_1) 5
Økonomi og marked (IND200_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk