en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK225_1

Organisasjon og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en tverrfaglig innføring i hvordan organisasjoner fungerer. Formålet med emnet er å hjelpe studenten til å se sammenhengene mellom teori og praksis ved hjelp av casearbeid.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale teoriene og perspektiver som benyttes i studier av organisasjoner, og hvordan disse teoriene kan anvendes til å forstå organisasjoner. Studenten skal også kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjonsteori og ledelse.
Etter endt emne forventes det at studentene både skal ha en helhetlig modell for forståelse av hva en organisasjon er og gjør, og kunnskap om hvordan omgivelser, formelle og uformelle strukturer, og ledelse påvirker atferd og prosesser i organisasjoner.
Ferdigheter
Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter slik at de selv kan anvende både klassiske og nyere teorier innenfor organisasjonsteorien.
Studenten skal få grunnleggende trening i analytisk tenkning og systematiske undersøkelser av hvordan organisasjoner fungerer, gjennom anvendelse av enkle organisasjonsmodeller og teorier på konkrete problemstillinger og case. Emnet vil dermed gjøre studenten i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektive organisasjoner
Generell kompetanse
Målet er at studentene skal lære å se organisasjoner gjennom organisasjonsteoretiske begreper og modeller, og være i stand til å kritisk vurdere organisasjoners praksis ut fra de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjon og ledelse på ulike analysenivå.
Basert på en grunnleggende innsikt i ulike teoriområder vil studenten dermed lettere kunne forstå, forklare og forbedre de valg og beslutninger som blir fattet i en organisasjon og gjennom dette tilegne seg både konstruktive og kritiske holdninger til organisatoriske problemstillinger.

Innhold

Sentrale organisasjonsforhold som:
  • historikk og utviklingstrekk innen organisasjonsteori
  • motivasjon, emosjoner, persepsjon og gruppepsykologi
  • individuell og organisatorisk læring
  • kommunikasjonsteknologi og roboter
  • formell og uformell organisasjonsstruktur
  • oppgaver, mål og effektivitet i organisasjoner
  • organisasjon og omgivelser
  • beslutningsprosesser
  • makt og konflikt i organisasjoner
  • strategi og ledelse

Studentene vil i utgangspunktet arbeide med case-baserte oppgaver. Casene reflekterer mangfoldet av virksomheter i det virkelige liv og aktiviserer studenten i forhold til teoristoffet i læreboken. Casene er hentet både fra privat og offentlig virksomhet, store og små organisasjoner, og fra vare- og tjenesteproduserende virksomheter.
Det kan også være at gjesteforelesere fra private og offentlige virksomheter benyttes for å vise praktiske eksempler på hvordan de i sitt daglige virke knytter teorien opp mot praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Oppgave (4-6 sider) og "Strategiforslag" (en side) og "Vurdering av strategiforslag" (halv side).
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamen. Det forventes at alle studenter i emnet deltar på tre oppgaveseminarer. Mer info om obligatoriske oppgaver gis i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Thomas Laudal

Arbeidsformer

Forelesninger, innlevering av oppgaver og oppgaveseminarer.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonsfag (BØK280_1) 10
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO110_1) 10
Organisasjon og ledelse (BIP220_1) 5
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130_1) 5
Organisasjonsteori (BST310_1) 5
Økonomi og marked (IND200_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk