en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK195_2

Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Innen området bedriftsøkonomi, regnskap og økonomistyring, er dette emnet det første som studenten møter.
Emnet skal gi en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger. Dette betyr at emnet omhandler hvordan inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger påvirker resultat, rentabilitet, likviditet og soliditet i en bedrift.
Studenten skal både kunne utføre beregninger, forstå sammenhenger og diskutere mulige konsekvenser av de tallene man kommer fram til.

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det at studenten skal:
Ha følgende kunnskaper
  • kjenne til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven
  • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat, balanse og likviditet

Ha følgende ferdigheter
  • kunne forklare formålet med finansregnskap og driftsregnskap
  • kunne anvende viktige regnskapsbegreper og sentrale regnskapsbestemmelser
  • kunne utføre enkle produktkalkulasjoner
  • kunne registrere forskjellige forretningstilfeller på ulike kontoer
  • kunne avslutte regnskapet med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale
  • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling, sentrale nøkkeltall og simuleringer ved hjelp av Excel og analysere disse

Innhold

Emnets første del gir en grundig innføring i begrepene inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger. Sentralt er beholdningsendringer og deres påvirkning på resultat. Studenten vil i denne delen få en innføring i kalkulasjon.
I emnets andre del gis en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres.
Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter, blir belyst.
Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.
Emnets tredje del omhandler årsregnskap og regnskapsanalyse. I denne delen vil det bli lagt mye vekt på vurdering av ulike balanseposter som grunnlag for analyser. Ved hjelp av Excel skal man utarbeide en rekke nøkkeltall. Avslutningsvis skal disse analyseres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Man bør ha eller skaffe seg grunnleggende kunnskaper i bruk av Excel.

Eksamen/vurdering

To skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/33 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Skriftlig eksamen2/34 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Det er to eksamener i dette emnet. Dato for første eksamen vil bli opplyst ved kursstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ola Barkved
Faglærer
Dengjun Zhang

Arbeidsformer

Det er laget videopresentasjoner til de aller fleste temaene i tillegg til at flere oppgaveløsninger presenteres på video. Som forberedelse til samlingene forutsettes det at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum. Selve samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på diskusjoner, oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av samlingene kreves det derfor aktivt engasjement. Det vil derfor i svært liten grad bli brukt det som kalles tradisjonelle forelesninger. Undervisningsopplegget er valgt for å gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger. På kurset vil det kunne være gjesteforelesere fra næringslivet. Det vil være inntil 4 samlingstimer per uke.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.
Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan brukes: Samlingstimer: 50 timer. Forberedelse til samlingene: 75 timer. Gruppearbeid: 85 timer. Selvstudier og oppgaveløsning: 90 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap 1 (BØK140_1) 5
Bedriftsøkonomi og driftsregnskap (BØK110_1) 5
Finansregnskap - innføring (BØK175_1) 5
Bedriftsøkonomi - innføring (BØK155_1) 5
Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.09.2020

Historikk