en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK195_2

Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Innen området bedriftsøkonomi, regnskap og økonomistyring, er dette emnet det første som studenten møter. Emnet skal gi en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger. Dette betyr at emnet omhandler hvordan inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger påvirker resultat, rentabilitet, likviditet og soliditet i en bedrift.
Studenten skal både kunne utføre beregninger, forstå sammenhenger og diskutere mulige konsekvenser av de tallene man kommer fram til.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal:
 • forstå hvordan kostnader og inntekter er sammensatt
 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskap og driftsregnskap
 • kjenne til viktige regnskapsbegrep og sentrale regnskapsbestemmelser
 • ha kunnskap om grunnleggende regnskapssammenhenger - dette gjelder i første rekke sammenhengen mellom balanse- og resultatregnskapet
 • ha kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • kjenne til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven
 • kjenne til bedriften og dens plass i det økonomiske system
 • kjenne begrepene utgift, utbetaling, kostnad, inntekt og innbetaling og deres relevans for ulike beslutningsproblemer

Ferdigheter
Studenten skal:
 • kunne utføre enkle kalkulasjoner
 • kunne registrere forskjellige forretningstilfeller på ulike kontoer
 • kunne avslutte regnskapet med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale
 • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling
 • kunne beregne sentrale nøkkeltall
 • kunne behandle sentrale måle- og vurderingsproblemer
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat, balanse og likviditet.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • kunne se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnets første del gir en grundig innføring i begrepene inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger. Sentralt er beholdningsendringer og deres påvirkning på resultat. Studenten vil i denne delen få en første innføring i kalkulasjon. Studenten vil også få en innføring i ulike markedsformer.
I emnets andre del gis en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres.
Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter blir belyst.
Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.
Etter denne gjennomgangen illustreres regnskapsavslutningen med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale.
Emnets tredje del omhandler årsregnskap og regnskapsanalyse. I denne delen vil det bli lagt mye vekt på vurdering av ulike balanseposter som grunnlag for analyse. Deretter blir ulike analyser av regnskapet presentert.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør ha eller skaffe seg grunnleggende kunnskaper i bruk av regneark/excel.

Eksamen/vurdering

To skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/33 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Skriftlig eksamen2/34 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Det er to eksamener i dette emnet. Dato for første eksamen vil bli opplyst ved kursstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ola Barkved
Faglærer
Dengjun Zhang , Ola Barkved

Arbeidsformer

Det er laget videopresentasjoner til de aller fleste temaene i tillegg til at flere oppgaveløsninger presenteres på video. Som forberedelse til samlingene forutsettes det at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum.
Selve samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av samlingene kreves det derfor aktivt engasjement.
Dette skal gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger.
På kurset vil det kunne være gjesteforelesere fra næringslivet.
Det vil minimum være 4 samlingstimer per uke.
Det vil bli satt av tid til 2 timer med gruppearbeid per uke. Studentene velger selv hvem de vil arbeide med i gruppene. Studentassistenter og foreleser vil være tilgjengelig på de fleste gruppearbeidene.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.
Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan brukes: Samlingstimer: 50 timer. Forberedelse til samlingene: 75 timer. Organisert gruppearbeid: 25 timer. Løsning av anbefalte oppgaver: 60 timer. Selvstudier: 80 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap 1 (BØK140_1) 5
Bedriftsøkonomi og driftsregnskap (BØK110_1) 5
Finansregnskap - innføring (BØK175_1) 5
Bedriftsøkonomi - innføring (BØK155_1) 5
Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Hoff m.fl.: Grunnleggende regnskap 1. Siste utgave. Universitetsforlaget Hoff m. fl.: Grunnleggende regnskap 2. Siste utgave. Universitetsforlaget Hoff og Helbæk: Økonomistyring 1. Siste utgave. Universitetsforlaget


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk