en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK135_3

Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Etter gjennomført emne skal studentene ha det nødvendige matematikkgrunnlaget for andre emner i studiet, dvs. at studentene skal ha utviklet evne til logisk og analytisk tenkning som grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studentene
 • Ha teoretiske kunnskaper i matematikk som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsmålene i emnet
 • Kunne knytte matematikkunnskapen til problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene
 • Ha elementære regneferdigheter og kunne beherske elementær algebra
 • Kunne beherske et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av to lineære likninger
 • Kjenne grunnleggende egenskaper til polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner
 • Kunne analysere funksjoners nullpunkter, kontinuitet, monotoniegenskaper, ekstremverdier og elastisitet
 • Kunne forstå begrepene grenseverdi og kontinuitet
 • Kunne definere og ha en intuitiv forståelse av den deriverte og tangenten
 • Kunne bruke forskjellige derivasjonsregler og derivere elementære funksjoner
 • Kunne forstå forskjellen mellom lokalt og globalt minimum og maksimum og kunne finne ekstremalpunkter og ekstremalverdier til funksjoner av en variabel
 • Kunne analysere aritmetiske og geometriske rekker
 • Kunne løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • Forstå integralbegrepet og kunne integrere noen elementære funksjoner
 • Kunne beregne første og høyere ordens partiell-deriverte til elementære funksjoner av to variable
 • Kunne klassifisere stasjonære punkter og finne minimum eller maksimum for funksjoner av to variable
 • Kunne bruke Lagranges metode til å finne minimum/maksimum under bibetingelser

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i økonomisk-administrative fag, og dermed være i stand til å lese og tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå
 • Kjenne til noen matematiske standardmodeller for økonomiske forhold, og kunne behandle dem analytisk

Innhold

Kurset inkluderer finansmatematikk, funksjoner med en og flere variabler, grenser og kontinuitet, derivasjon, ekstremverdidrøfting og integralregning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Lærebok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske oppgaver hvorav to må være bestått
To av de tre obligatoriske innleveringene må bli godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Alexander Rashkovskii
Emneansvarlig
Alexander Rashkovskii

Arbeidsformer

Fire til seks timer forelesninger og to timer gruppearbeid per uke. Tre obligatoriske innleveringer.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 10
Matematisk analyse (BØK135_1) 10
Matematiske metoder 1 (ÅMA100_1) 5
Matematikk for serviceledelse (BHO135_1) 10
Matematiske metoder 1 (MAT100_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Bjørnestad, Olsson, Søyland, Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, Høyskoleforlaget.
Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved emnets oppstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk