en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK108_1

Matematikk og forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hoveddelen av kurset er en innføring i de mest sentrale matematiske metodene studentene vil ha bruk for gjennom studiet. Matematisk metode er et svært nyttig verktøy for analytisk tenkning, og vil hjelpe studentene med å utvikle problemløsningsstrategier som er anvendelig i en rekke økonomiske fag. Studentene vil også få en introduksjon til forskning: Hvordan har vi lært alt det vi i dag vet om økonomiske strukturer og mekanismer i samfunnet? Hvordan vet vi hvilke markeder og institusjoner som er viktige for oss - som konsumenter og produsenter? Hvordan akkumuleres all den kunnskapen ledere trenger for å foreta gode beslutninger? Hvor kommer all kunnskapen i lærebøkene fra? Dette er sentrale spørsmål i delen av kurset som handler om forskningsmetode. Her vil studentene få et lite innblikk i hvordan forskning gjennomføres. Studentene vil også bli presentert for litt av all den forskningen vi driver med på Handelshøgskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Beherske matematikk som er nødvendig for å svare på økonomiske spørsmål
 • Grunnleggende kunnskap om algebra og likningssystemer
 • Regne med forskjellige funksjonsformer (lineære, logaritmiske, eksponentielle etc.)
 • Gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet, og hvordan disse kan anvendes i økonomifaget
 • Forstå og anvende marginalbetraktninger på økonomiske problemstillinger
 • Derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte økonomiske funksjoner
 • Regne med annuiteter og nåverdier i ulike økonomiske sammenhenger
 • Kjenne til vitenskapelig terminolog og prosesser
 • Kjenne strukturen og elementer i forskningsartikler
 • Kjenne til tilnærminger til forskningsspørsmål
 • Kjenne til forskning på Handelshøgskolen

Ferdigheter
Etter endt kurs skal studentene kunne
 • Løse grunnleggende matematiske oppgaver relatert til økonomisk/administrative fag (f.eks. finne maksimum og minimumspunkter, beregne elastisiteter)
 • Finne relevant forskningslitteratur
 • Lese vitenskapelige forskningsartikler
 • Skille mellom forskjellige tilnærminger innen forskning
 • Vurdere forutsetninger, hypoteser og forskningsspørsmål

Innhold

Områder som dekkes i dette kurset er:
 • De mest sentrale matematiske metodene studentene vil ha bruk for gjennom studiet.
 • Hvordan finne frem til relevant forskningslitteratur?
 • Hvordan identifisere hypoteser og forskningsspørsmål?
 • Hvordan er empiriske studier strukturert?
 • Hva er de forskjellige delene av forskningsprosessen?
 • Hva slags tilnærminger innenfor forskning finnes?

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 obligatoriske innleveringer, hvorav kandidaten må få bestått på minst 2. , Forskningsmetode: Rapport fra gruppearbeid
3 obligatoriske innleveringer, hvorav kandidaten må få bestått på minst 2. og Forskningsmetode: Rapport fra gruppearbeid

Fagperson(er)

Emneansvarlig
William Gilje Gjedrem

Arbeidsformer

Læring I kurset skjer gjennom kombinasjoner av forelesninger, oppgaveløsing, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Matematikkdelen av kurset er forelesninger og oppgavegjennomganger. I delen om forskningsmetode vil det være forelesninger og gruppearbeid. Erfarne forskere fra Handelshøgskolen vil veilede grupper av studenter i hvordan identifisere forskningsspørsmål, og hvordan lese og forstå vitenskapelige artikler.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135_3) 10
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 10
Matematisk analyse (BØK135_1) 10
Matematikk for økonomer (BØK135_3) 20

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk