en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK104_1

Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


En innføring i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative. Innføring i enkle metoder for innsamling, analyse og presentasjon av datamateriale. Gjennomgang av grunnleggende sannsynlighetsteori og vanlige sannsynlighetsfordelinger. En innføring i estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. En introduksjon til lineær regresjonsanalyse og korrelasjon. Bruk av programvare.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten skal
 • ha innsikt i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative
 • kjenne til ulike datainnsamlingsmetoder, kvantitative og kvalitative
 • kunne tolke beskrivende statistikk
 • ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, tilfeldige variable, forventning og varians, sentrale sannsynlighetsfordelinger og sentralgrenseteoremet
 • ha grunnleggende kunnskaper om estimering, konfidensintervall og hypotesetesting, og kjenne til p-verdi og beregning av styrke og utvalgsstørrelse
 • ha grunnleggende kunnskap om dataanalysemetoder som korrelasjon, toutvalgstester, kjikvadrattester og enkel lineær regresjonsanalyse
 • kjenne til sentrale krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

Ferdighet:
Studenten skal
 • kunne bruke grunnleggende metoder for presentasjon av data
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning
 • kunne beregne forventning, varians og sannsynligheter til tilfeldige variable og enkle funksjoner av tilfeldige variable
 • kunne bruke grunnleggende sannsynlighetsfordelinger som binomisk, Poisson, hypergeometrisk og normalfordeling
 • kunne estimere og beregne konfidensintervall for noen sentrale parametre i sannsynlighetsfordelinger
 • kunne definere forskningsspørsmål og utføre hypotesetesting i noen enkle situasjoner
 • kunne utføre enkle korrelasjons- og regresjonsanalyser
 • kunne vurdere om årsaksforklaringer tilfredsstiller vanlige krav til kausalforklaringer
 • kunne gjøre grunnleggende dataanalyser med relevant programvare
 • ha nødvendig basis i statistikk for å kunne lese faglitteratur på sitt fagområde

Generell kompetanse:
Studenten skal
 • kunne oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder
 • forstå statistiske tenkemåter og metoder
 • forstå ulike tankemåter og metoder for kvalitative data
 • kunne kritisk vurdere utførelse og presentasjon av statistiske undersøkelser

Innhold

En innføring i enkle metoder for innsamling, analyse og presentasjon av datamateriale. Innføring i grunnleggende sannsynlighetsteori, inkludert betinget sannsynlighet, forventning, varians og en gjennomgang av vanlige sannsynlighetsfordelinger som binomisk, hypergeometrisk, poisson og normalfordeling. En innføring i punktestimering, konfidensintervall og hypotesetesting i situasjoner med ett og to utvalg samt kjikvadrattester. En introduksjon til lineær regresjonsanalyse og korrelasjon. En innføring i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative. Bruk av programvare.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fem obligatoriske innleveringer, hvorav to er dataøvinger
Minst fire av de fem obligatoriske innleveringene hvorav begge dataøvingene, må være godkjente for å få lov til å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Stein Andreas Bethuelsen
Emneansvarlig
Tore Selland Kleppe

Arbeidsformer

Fem timer forelesning og to timer gruppearbeid per uke. De obligatoriske innleveringer må være godkjente for å få lov til å gå opp til eksamen.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sannsynlighetsregning med statistikk (ÅMA110_1) 5
Matematikk og statistikk (BØK160_1) 5
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_1) 5
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_2) 5
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_A) 5
Statistikk (ØK0061_1) 5
Statistikk (ØK0061_A) 5
Matematikk, statistikk og metode (BRL100_1) 5
Matematikk, statistikk, metode og vitenskapsteori (BRL100_2) 5
Statistikk og metode (BHO115_1) 5
Statistikk (BØK145_1) 5
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (BMF100_1) 8
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100_1) 8
Kvalitativ og kvantitativ metode (BPS310_1) 10

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk