en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK103_1

Driftsregnskap og økonomistyring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet handler om å framskaffe og analysere relevant beslutningsinformasjon. Denne informasjonen må kommuniseres til ulike deler av organisasjonen, slik at man kan få tatt beslutninger. Beslutningene karakteriseres ved at bedriften skal nå sine klart definerte mål med minst mulig ressursbruk.
Driftsregnskap og økonomistyring er tett knyttet til fagområdene strategi, organisasjon, markedsføringsledelse, bærekraft og etikk.
Finansregnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Bedriftene står imidlertid helt fritt til selv å bestemme hvordan man vil legge opp internregnskapet/driftsregnskapet og sine økonomiske styringssystemer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at studenten skal:
Ha følgende kunnskaper:
 • ha kunnskap om økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene.
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse.
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Ha følgende ferdigheter:
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
 • kunne utarbeide og analysere driftsregnskap basert på standard- og normalkostmodellen med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale.
 • kunne utføre kalkulasjon etter ulike metoder.
 • kunne utarbeide og analysere budsjettene for likviditet, resultat og balanse.
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser.
 • kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser.
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.

Innhold

Emnets første del omhandler kalkulasjonsprinsipper og metoder. Fokus er på normalkost og standardkostregnskapet.
Den andre delen dreier seg om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Tema er lønnsomhetsanalyser, KRV (kostnad-resultat-volum) -analyser, relevante kostnader, prissetting og produktvalg.
Tredje del omhandler budsjettering, budsjettmål og kontroll. Hovedbudsjettene som det skal jobbes med, er resultat, likviditet og balanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi
For at studenten skal kunne jobbe effektivt og få best mulig læringsutbytte er det en forutsetning at man behersker Excel.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/33 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Skriftlig eksamen2/34 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Det er to eksamener i dette faget, begge eksamensdelene må bestås for å bestå emnet. Den første eksamenen avholdes etter ca. 2 måneder. Dato vil bli opplyst ved kursstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid med rapport

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ola Barkved
Faglærer
Dengjun Zhang

Arbeidsformer

Dette emnet er lagt opp med omvendt undervisning (flipped classroom). Det er laget videopresentasjoner for de aller fleste temaene, i tillegg til at mange oppgaveløsninger presenteres på video. Det forutsettes derfor at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum og er godt forberedt til samlingene. I samlingene vil det være en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på oppgaveløsning, diskusjoner og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av disse fellessamlingene kreves det derfor aktivt engasjement. Dette skal gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger.
Det forventes at studenten legger ned 280 til 300 arbeidstimer i faget. Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan fordeles: Fellessamlinger: 50 timer. Forberedelse til fellessamlingene: 80 timer. Gruppearbeid: 80 timer. Selvstudier, inklusiv løsning av oppgaver: 90 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Regnskap og økonomistyring (BØK335_1) 5
Økonomistyring (BØK355_1) 5
Regnskap og økonomistyring (BRE230_1) 5
Driftsregnskap og budsjettering (BØK165_1) 5
Økonomi 1 (BHO150_2) 7
Regnskap og økonomistyring (BØK355_1) 15

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk