en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK103_1

Driftsregnskap og økonomistyring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet handler om å framskaffe og analysere relevant beslutningsinformasjon. Denne informasjonen må kommuniseres til ulike deler av organisasjonen, slik at man kan få tatt beslutninger. Disse beslutningene karakteriseres ved at bedriften skal nå sine klart definerte mål med minst mulig ressursbruk.
Finansregnskapet er underlagt en rekke lover og regler. Bedriftene står imidlertid helt fritt til selv å bestemme hvordan man vil legge opp internregnskapet/driftsregnskapet og sine økonomiske styringssystemer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
 • ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon.
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene.
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis sett i forhold til ulike markedsformer.
 • kunne drøfte formålet med budsjettering.
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse.
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • kunne utarbeide driftsregnskap basert på standard- og normalkostmodellen med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale.
 • kunne utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse.
 • kunne utføre kalkulasjon etter ulike metoder.
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer.
 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt.
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser.
 • kunne foreta avviksanalyser, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak.
 • kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • kunne se emnet i en større regnskapsfaglig sammenheng.
 • kunne planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag alene eller som deltaker i gruppe.
 • kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget.
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner.
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget.
 • kunne se emnet i en større sammenheng og i et samfunnsmessig perspektiv.

Innhold

Emnets første del omhandler kalkulasjonsprinsipper og metoder. Fokus er på normalkost og standardkostregnskapet. Deler av stoffet bygger på pensum fra BØK195.
Den andre delen dreier seg om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Tema er lønnsomhetsanalyser, KRV (kostnad-resultat-volum) -analyser, relevante kostnader, prissetting og produktvalg.
Tredje del omhandler budsjettering, budsjettmål og kontroll. Hovedbudsjettene som det skal jobbes med, er resultat, likviditet og balanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi
For at studenten skal kunne jobbe effektivt og få best mulig læringsutbytte er det en forutsetning at man behersker regneark/excel.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/33 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Skriftlig eksamen2/34 timerA - FGodkjent kalkulator.
Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.
Det er to eksamener i dette faget, begge eksamensdelene må bestås for å bestå emnet. Den første eksamenen avholdes etter ca 2 måneder. Dato vil bli opplyst ved kursstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid med rapport
Mot slutten av semesteret vil det være en obligatorisk aktivitet som må være godkjent for at man skal få gå opp til den andre skriftlige eksamen.
Denne aktiviteten vil være et gruppearbeid der man ved hjelp av et digitalt simuleringsprogram skal planlegge og gjennomføre aktiviteter i en bedrift. Man konkurrerer mot de andre gruppene og man må lage en kort rapport der man forklarer og drøfter de beslutningene som er tatt.
Aktiviteten vil bli gjennomført i løpet av 6 timer og det er en forutsetning at man fysisk er til stede. Faglærer vil sette opp de enkelte gruppene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ola Barkved
Faglærer
Dengjun Zhang , Ola Barkved

Arbeidsformer

Det er laget videopresentasjoner for de aller fleste temaene i tillegg til at mange oppgaveløsninger presenteres på video. Som forberedelse til selve samlingene forutsettes det at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum.
Samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av disse fellessamlingene kreves det derfor aktivt engasjement.
Dette skal gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger.
Det vil kunne være gjesteforelesere fra næringslivet.
Det vil minimum være 4 forelesningstimer per uke.
Det vil bli satt av tid til 2 timer med gruppearbeid per uke. Studentene velger selv hvem de vil arbeide med i gruppene. Studentassistenter og foreleser vil være tilgjengelig på de fleste gruppearbeidene.
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget. Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan fordeles:
Fellessamlinger: 50 timer. Forberedelse til fellessamlingene: 75 timer. Organisert gruppearbeid: 25 timer. Løsning av anbefalte oppgaver: 60 timer. Selvstudier: 100 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Regnskap og økonomistyring (BØK335_1) 5
Økonomistyring (BØK355_1) 5
Regnskap og økonomistyring (BRE230_1) 5
Driftsregnskap og budsjettering (BØK165_1) 5
Økonomi 1 (BHO150_2) 7
Regnskap og økonomistyring (BØK355_1) 15

Åpent for

Regnskap og revisjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk