en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BØK101_1

Introduksjon til bedrifter og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Næringslivet består av ulike bedrifter. I dette emnet blir studentene introdusert for ulike bedrifters virksomhet og hvordan bedriftene fungerer. Emnet gir en kort introduksjon til ti tema, som studentene deretter bearbeider gjennom caseoppgaver. Gruppene vil få oppgitt aktuelle bedriftscase fra faglærer. Det vil bli fokusert på mellomstore bedrifter fra ulike fagområder, primært i vår egen region.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap:
Studentene skal
  • ha grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter opererer.

Ferdigheter:
Studentene skal:
  • kunne finne informasjon, analysere den, presentere den og lage en rapport.
  • kunne kritisk evaluere, og reflektere over, hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer.
  • forstå betingelser for at de kan fungere bærekraftig over tid.
  • kunne planlegge og gjennomføre en presentasjon av rapport for en større gruppe.

Innhold

I begynnelsen av november skal alle gruppene presentere foreløpig utgave av sin rapport i klassen. (Dette kan spres utover 2-3 uker for å komme gjennom alle presentasjonene.)
Kurset har 10 tema, to tema gjennomgås i forelesning i uken i løpet av fem uker. Første forelesning vil introdusere gruppearbeid, informasjonsinnsamling/ vurdering, og rapportering.
Uke og Tema
Uke 1 Organisering
1. Strategi og ledelse med finansiering, bedriftsledelse og mellomlederfunksjon
2. Organisasjon og HR med ansettelser og oppsigelser
Uke 2 Produkt og prosess
3. Produkt: varer og tjenester
4. Produksjonsprosess og tjenestelevering
Uke 3. Ekstern
5. Leveringskjede med CSR og innkjøp
6. Markedsføring, markedskommunikasjon, sosiale medier, salg og distribusjon
Uke 4. Utvikling
7. Etablering, utvikling og endring
8. Nøkkeltall, Industri 4.0 og vedlikehold
Uke 5. Økonomi
9. Budsjett og regnskap
10. Modellering og simulering for risiko, tid og kostnad
Rapport I rapporten som grupper på 3-5 studenter skriver, skal ALLE 10 tema behandles. Under hvert tema i rapporten skal så langt mulig diskuteres: 1. Hvem 2. Hvor 3. Hva 4. Når 5. Hvorfor 6. Hvordan
Alle 10 tema forventes å behandle bedriftens digitalisering.
Litteratur
Faglærer(e) vil gjøre tilgjengelig et kort skriv om det enkelte tema. Dette vil også inneholde relevante adresser til stoff på internett.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevert rapport skrevet i gruppe1/11 A - FAlle.
Rapporten skal være 20-30 sider lang.
Rapporten vurderes ut fra:
•struktur
•at alle 10 tema er dekket og har en sammenheng
•at digitalisering er behandlet
•at kilder er referert og vurdert
•at bedriften er omtalt med relevant informasjon som dekker interne og eksterne forhold
•at det er vurdert hvorfor bedriften eksisterer og hvordan bedriften fungerer
•refleksjon om gruppearbeidet
Med en rapport på 20-30 sider totalt vil det gi ca. 2 sider per tema i gjennomsnitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80 %, Obligatorisk presentasjon av rapport
Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80% av forelesningene i august og september.
Det er kun rapporten i endelig utgave som utgjør karakteren, men presentasjonen av rapporten er obligatorisk og skal skje ca en måned før innleveringen. Tidsplan lages / avtales for presentasjonene.

Fagperson(er)

Faglærer
Ola Barkved , Jan Frick

Arbeidsformer

Kurset vil ha forelesninger 5 uker i august og september, 4 timer per uke. Deretter skriver studentene caseoppgaver med felles veiledning hver uke i oktober og november. Gruppene skal basere rapporten på offentlig tilgjengelig informasjon, og referere sine kilder i vanlig format for vitenskapelige artikler. Gruppene blir satt opp av faglærer.
Studentene skal dermed trenes i samarbeid, informasjonsinnsamling, presentasjon og rapportering. Gruppene får introduksjon til aktuelle tema for andre kurs i studiet, samt en forståelse av hvordan fagområdene hanger sammen. Gruppene vil få oppgitt aktuelle bedriftscase fra faglærer. Fokuset vil være mellomstore bedrifter fra ulike fagområder, primært i vår region.

Emneevaluering

Studentene velger 2 kontaktpersoner som jevnlig skal kommunisere med faglærer(e) og emneansvarlig om opplegg og gjennomføring.

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk