en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABLPR3_1

Praksis 3. trinn 35 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og Språk, tekst og matematikk (STM)
Fokus i praksis 3. studieår:
 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:
Kunnskap
(kommentatorkompetanse)
Kandidaten har:
 • kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.
 • kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehage

Ferdigheter
(aktørkompetanse)
Kandidaten kan:
 • lede barnehagen som lærende organisasjon
 • legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek.
 • gi gode teoretiske begrunnelser på handlinger og planer på alle områder, både på individnivå, relasjonelt og på systemnivå
 • Være tydelig i kommunikasjonen med barn, personal og foreldre.
 • reflektere over egne og andres intensjoner og handlinger ved å bruke teori og etiske og verdimessige begrunnelser

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert.
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • fremstår i stor grad som barnehagelærer og kunne reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen.
 • Vise en økt generell pedagogisk lederkompetanse i løpet av praksis
 • kan analysere og reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk.
 • viser selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i et utviklingsarbeid.
 • ser at ulike syn på barn, verdier og holdninger, kan være en styrke og hjelp til å bli bevisst egne valg.
 • tar ansvar og viser handlekraft når uventede situasjoner oppstår.
 • viser klokskap og profesjonelt skjønn i det pedagogiske arbeidet
 • se helheten i organisasjonen og planlegge utfra dette

Innhold

Gjennom praksis skal studenten få ferdigheter til selvstendig, og i samarbeid med andre, å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid. De skal kunne reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk. Studenten skal kunne lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis. De skal utvikle en relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale.
Studenten skal utvikle kunnskap om ulike kommunikasjons - og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns mulighet til medvirkning og læring. De skal få kunnskap om verdien leken og barns språklige miljø har for barns tilegnelse av både språk og matematikk.
Studenten skal kunne inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangere, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger. De skal kunne reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/135 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Emneansvarlig
Lena Forus
Praksiskoordinator
Birte Berg

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgave og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk