en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABLPR1_1

Praksis 1. trinn 25 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Fokus i praksis 1. studieår:
 • Ledelse av seg selv og barn

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:
Kunnskap
(kommentatorkompetanse)
Kandidaten har:
 • kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsmiljø.
 • kunnskap om didaktisk refleksjon

Ferdigheter
(aktørkompetanse)
Kandidaten kan:
 • planlegge og gjennomføre faglige aktiviteter med barnegrupper og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis.
 • lede seg selv og barna i aktiviteter og hverdagssituasjoner
 • legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn.
 • bruke didaktisk planer i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, utfra barnas alder, modenhet og behov
 • ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov.
 • reflektere over egne og andres handlinger.
 • bruke faglige begreper som er brukt i undervisningen dette året.

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • viser evne til ledelse av seg selv i møte med praksisbarnehagen.
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn
 • framstår som en bevisst rolle- og språkmodell
 • har evne til å reflektere over hva pedagogisk ledelse i møte med barn og barnegrupper innebærer.
 • viser grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • viser forståelse for, og innsikt i barnehagens kultur, arbeidsmåter og planer når egne planer legges
 • viser ansvar, selvstendighet og engasjement i forhold til oppgaver som er pålagt og selvvalgt
 • kan tilpasse egen væremåte etter yrkesrollen
 • arbeide bevisst med egen sosial kompetanse
 • retter seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet - overholder obligatoriske forpliktelser, avtaler og tidsfrister

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.
Praksisstudiet må derfor ha økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet. Studenten skal planlegge, vurdere og gjennomføre ulike aktiviteter.
Studenten skal få en begynnende forståelse av leken som fenomen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn. De skal få kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov. Studenten skal kunne vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder.
Studenten skal ha kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv. De skal kunne observere og vurdere barns bevegelseskompetanse.
Studenten skal få innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning. De skal kunne skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/125 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lena Forus
Praksiskoordinator
Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk