en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABL110_1

Natur, helse og bevegelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, bærekraftig utvikling og om betydningen av at barn er i bevegelse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap:
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om
 • hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv
 • hvordan barn lærer i samspill med miljøet og hvordan miljøet kan tilrettelegges for å støtte opp om barns egeninitierte leke- og læringsprosesser
 • sammenheng i naturen, fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • kroppslig lek, motorisk og fysisk utvikling hos barn
 • kosthold og helsefremming

Ferdigheter:
Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter i å
 • utforske naturen og eksperimentere sammen med barn om fysiske fenomen
 • utforske muligheter med og bruk av hverdags- og digitalteknologi sammen med barn
 • kunne velge å bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn, og kunne nyttiggjøre seg av lokale steder og ressurser
 • reflektere over og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiver i arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagedagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, hvile, måltid og god hygiene ivaretas
 • observere og vurdere barns bevegelseskompetanse
 • vurdere risiko av lekemiljø og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, ute og i naturen, samt legge til rette for barns risikomestring
 • nyttiggjøre seg ulike ressurser, som digitale verktøy, bøker og andre media, for å tilegne seg utvidet kunnskap og inspirasjon innen temaene natur, helse og bevegelse

Generell kompetanse:
Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse i å
 • være medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og naturopplevelser
 • orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og bevegelse sammen med barn
 • analysere og kritisk reflektere over verdier knyttet til bærekraftig utvikling, barnehagens rutiner, kosthold og bevegelsesaktiviteter som sentrale livskvaliteter og helsefremmende faktorer i barnehagen
 • tilrettelegge et helsefremmende og godt bevegelsesmiljø inne og ute for barn i ulike aldre med ulike forutsetninger
 • samarbeide og være i dialog med barns hjem og ulike instanser, om temaer knyttet til kunnskapsområdet
 • ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen
 • utarbeide rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjel

Innhold

Sentralt i kunnskapsområdet er allsidige lekaktiviteter som skaper mestring og bevegelsesglede, undring og forståelse for naturens egenart og hvordan vi påvirker naturen. Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk, og omfatter følgende emner:
 • Barns utvikling og helse (motorisk og fysisk utvikling, matkultur og ernæring, hygiene og sykdomslære, førstehjelp og hjerte-lungeredning)
 • Barns utforskning innen teknologi, bio-, kjemi-, fysikk- og geoemner.
 • Barns bevegelseslek i ulike omgivelser (inne og ute, i terreng, på snø og is, i vann)
 • Barns oppvekstmiljø og bærekraftig utvikling (naturen som aktivitets- og læringsarena, barns aktivitetsvaner, tradisjon, kulturelt mangfold og tilhørighet)

I alle emner inngår fagdidaktikk knyttet til tema som barns ulike forutsetninger, erfaringer og interesser, barns nysgjerrighet og behov for utfordring, mestring og medvirkning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell innleveringsoppgave, Individuell skriftlig oppgave, Obligatorisk deltakelse 80%
Spesifisering av arbeidskrav:
Arbeidskrav 1: Individuell innleveringsoppgave. 2 deloppgaver med digitale bilder og 500 ord (+/- 10 %) per oppgave.
Arbeidskrav 2: Individuell skriftlig oppgave: 2 oppgaver med 1000 ord (+/- 10%) per oppgave.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Synnøve Eikeland , Kristin Grøsvik
Studieprogramleder
Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger, praktiske aktiviteter og oppgaver, seminar, nettbasert undervisning, studentpresentasjoner, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner og oppgaveskriving.
Undervisningen vil bli relatert til barnehagehverdagen og didaktiske drøftinger knyttet til erfaringer. En del av ekskursjonene kan bli lagt utenfor universitetsområdet og studentene må påregne mindre økonomiske kostnader i forbindelse med disse..
Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad av praktisk karakter. Studentenes kompetanse utvikles ved deltagelse og utprøving sammen med andre.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk