en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABL103_1

Barns utvikling, lek og læring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
  • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
  • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø, samt om hvordan man kan observere og støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
  • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom foresatte og personalet. har kunnskap om vold og seksuelle overgrep

Ferdigheter
Studenten
  • kan observere, analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
  • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med foresatte
  • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
  • kan tilrettelegge for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø

Generell kompetanse
Studenten
  • kan være i konstruktiv dialog med barnas hjem og anvende digitale verktøy som kommunikasjonsmiddel når det er hensiktsmessig
  • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
  • kan bidra til å utvikle barns trivsel og livsmestring og forbygge krenkelser og mobbing

Innhold

I dette kunnskapsområdet inngår barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig og teknologisk samfunn, samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter. Dette berører grunnleggende kunnskap om barns rettigheter i et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø. Samarbeid mellom foresatte og personalet inngår som tema, samt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
(Informasjon om eksamen kommer).
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

(Informasjon om arbeidskrav kommer).

Spesifisering av arbeidskrav:

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Fugelsnes
Faglærer
Marianne Ree , Karin Hole , Elsa Helen Kaltvedt
Studieprogramleder
Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, flerfaglige prosjekter, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg med mer.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk