en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABL102_1

Barns utvikling, lek og læring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring i et mangfoldig og digitalisert samfunn
 • har kunnskap om etisk omsorg og barnehagelærerens yrkesetiske forpliktelser
 • ·har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig samfunn
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner lærende barnehagemiljø
 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn og personalet

Ferdigheter
Studenten
 • kan observere, vurdere og legge til rette for meningsfulle og lekpregede samspillsituasjoner knyttet til barnehagens fagområder
 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn og personale
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan lede personalet i kommunikasjon med barn

Generell kompetanse
Studenten
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning

Innhold

I dette kunnskapsområdet inngår arbeidet med veiledning, kommunikasjon og samspillsteorier i tilknytning til barns danning, medvirkning og læring, der også læringsmiljøets betydning og barns rettigheter blir drøftet. Barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig og teknologisk samfunn vil bli fokusert. Barnehagelærerens etiske omsorg og yrkesetiske forpliktelser vil også stå sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuelt fremlegg, Obligatorisk deltakelse 80%
Arbeidskrav: Individuelt framlegg av faglig tekst, samt kommentere medstudenters fremlegg: 700-1000 ord, 5 minutters fremlegg
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Berit Zachrisen
Studieprogramleder
Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg der studentene skal gi hverandre respons med mer.
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk