en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ABL101_1

Barns utvikling, lek og læring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:
Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns danning, utvikling, omsorg og lek
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, lekebehov og didaktisk refleksjon
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsmiljø
 • har kunnskap om bruken av ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • Kunnskap om betydningen av kritisk tenkning i barnehagefeltet

Ferdigheter
Studenten
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og barns betydning for hverandre
 • kan framstå som en bevisst rolle- og språkmodell, både for barn og i samarbeid med personalet og foresatte
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan planlegge, grunngi og reflektere ved bruk av fagspråk, over eget og andres pedagogiske arbeid
 • kan lede aktiviteter med barnegrupper i ulik størrelse

Generell kompetanse
Studenten
 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • kan støtte og inspirere barn i bevegelse og utforsking
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder
 • kan beskrive sitt gryende pedagogiske grunnsyn
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser

Innhold

I første studieår er det to hovedtema som står sentralt: Barnet og profesjonen. Hovedtemaet barn er forankret i en relasjonell forståelse av barns utviklings- og læringsprosesser i en barnehagekontekst. Det vil bli arbeidet med ulike perspektiver på barns utvikling og lek. Teoretisk kunnskap om lek, barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, der begreper som medvirkning, demokratisk tenkning, etisk refleksjon og syn på barn som subjekt er grunnleggende for ledelse av en barnegruppe. Didaktikk og kunnskap om pedagogiske grunnlagsproblemer blir knyttet opp til pedagogiske prosesser i barnehagen. Videre inngår observasjon, dokumentasjon og digitale verktøy som en del av kunnskapsområdets metodekunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell skriftlig eksamen. Drøftingsoppgave
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell faglig tekst, Obligatorisk deltakelse 80%
Arbeidskrav: Individuell faglig tekst. 1500 ord (+/- 10 %).
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Vigdis Eidsvåg
Studieprogramleder
Per Einar Sæbbe
Praksiskoordinator
Lena Forus , Birte Berg
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Emnet bygger på sosiokulturelle perspektiver på læring. Det legges derfor opp til stor grad av studentaktivitet i form av teoristudier, muntlig og skriftlig analyse av teori og praksis, og fremlegg av ulik art er sentrale aktiviteter i denne sammenheng. Studentene må tilegne seg deler av teorien gjennom selvstudium og utvikle akademisk skriving. Det vil i dette kunnskapsområdet bli brukt ulike undervisningsmetoder og undervisningen vil foregå både i små og større grupper eller hele trinnet. Det vil være rom for prosjekter sammen med flere fag og studentene kan bli involvert i forskningsarbeid på ulike vis. Variasjon i læringsarbeidet vil også bidra til å utvikle digital kompetanse. Seminarer, muntlige fremlegg og prosess-skriving, der studentene også skal gi hverandre respons, er obligatorisk (80 %).
Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk