en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ÅKH105_1

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.
I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk.
Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om håndverk, husflid, industridesign, redesign og kunsthåndverk
 • har kunnskap om ulike metoder for problemløsning i en designprosess og om produktutvikling fra ide til ferdig produkt
 • har innsikt i kunst og håndverksfagets rolle i utviklingen av et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om særtekk ved ulike bygninger og kan se dette i funksjonell, lokalhistorisk og arkitekturhistorisk kontekst.
 • har kunnskap om arkitektur i lokalmiljøet og kan drøfte hvordan bygningskultur, inne - og uterom, kan påvirke vår hverdag
 • har kunnskap om hvordan arbeid med design og arkitektur kan tilrettelegges for barn og ungdom.
 • har innsikt i hvordan faget kunst og håndverk og valgfaget design og redesign kan gjennomføres med utgangspunkt i gjeldene læreplan for grunnskolen

Ferdigheter
Studenten
 • har håndverksmessig innsikt og ferdigheter i møte med ulike materialer
 • har erfaring med designprosesser og produktutvikling gjennom arbeid med ulike materialer.
 • kan bygge tredimensjonale modeller i ulike materialer og bruke opplevelser av arkitektur som utgangspunkt for skapende arbeid i ulike to - og tredimensjonale materialer
 • har grunnleggende ferdigheter i tegning, dokumentasjon og formidling av arkitektur
 • kan dokumentere ideutviklingsprosesser skriftlig, visuelt og digitalt
 • kan planlegge og vurdere undervisning i hovedområdet design og arkitektur og valgfaget design og redesign

Generell kompetanse
Studenten
 • kan bruke design og arkitektur fra nærmiljø og fra ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler
 • kan gjøre rede for særtrekk ved skandinavisk design, byggeskikk, kunsthåndverk og husflid og hovedtrekk i europeisk arkitekturhistorie
 • kan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen

Innhold

Studiet inneholder tre fagdeler som er nært knyttet sammen: praktisk estetisk arbeid på ulike verksted, design- og arkitekturhistorie og fagdidaktikk.
Del 1. Praktisk estetisk arbeid knyttet til område design og arkitektur
Arbeid med hovedområde design vil omfatte:
 • design og produktutvikling
 • utvikling av prototyper
 • funksjon - form - dekor
 • funksjonsanalyse
 • gjenbruk av materialer og miljø
 • bruk av hensiktsmessige materialer og teknikker i arbeid med bruksform

Arbeid med hovedområde arkitektur vil omfatte:
 • tegning av bygninger og bygningsmiljø
 • planlegge og bygge tredimensjonale modeller
 • grafiske uttrykksmidler som for eksempel foto, grafikk og digitale bilder
 • å bearbeide inntrykk i ulike tredimensjonale materialer
 • sentrale redskaper og materialers egenskaper, uttrykkskvaliteter og anvendelsesområder
 • anvende skrifttyper i egne uttrykk og til teksting i utstillingssammenheng

Del 2. Design- og arkitekturhistorie
Designhistorie: Området vil omfatte håndverk, husflid, industridesign og kunst håndverk. Fokus vil rettes spesielt mot skandinavisk og norsk design og kunsthåndverk. Opplevelse av design og bevisstgjøring om kulturarven vil utgjøre sentrale sider ved faget.
Arkitekturhistorie: Arkitektur fra antikken til renessansen og arkitektur i nyere tid. Et viktig tema vil være refleksjon over hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers form, uttrykk og symbolfunksjon.
Møte med arkitektur og design i lokalmiljøet vil være en naturlig del av undervisningen.
Del 3:Fagdidaktikk
Fagdidaktikken bygger på fagplanen for kunst og håndverk og valgfaget design og redesign i grunnskolen.
Emner for fagdidaktikk vil være :
 • ulike metoder for problemløsning i en design prosess, skapende prosesser, brainstorming, intuitiv og analytisk arbeidsmåte, morfologisk analyse, CPS metoden, utforskende arbeidsmetode
 • produktutvikling fra ide til produkt
 • design og redesign i grunnskolen
 • kulturarv, identitet og meningsskaping
 • vurdering og vurderingskriterier i faget kunst og håndverk
 • formidling av arkitektur
 • utvikling av barns bevissthet om byen
 • utvikling av romlig kunnskap
 • kroppslig erfaring
 • arkitektur som utgangspunkt for skapende arbeid
 • planlegging av undervisning i hovedområde design, arkitektur og design og redesign
 • estetikk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Framlegg og individuell oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell oppgave4/10 A - FAlle.
Framlegg med skriftlig dokumentasjon og refleksjon6/10 A - F
Vurderingen består av to vektede karakterer som blir slått sammen til én.
Del 1: Individuell skriftlig oppgave: Fagdidaktikk, design- og arkitekturforståelse
Oppgaven vil være en kombinasjon av fagdidaktisk og fagteoretisk refleksjon innenfor et gitt emne. Omfang: 2000-3000 ord­­En digital presentasjon, for eksempel i PowerPoint, kan være en del av oppgaven. Bildetekster vil da inngå i ordtellingen.
Del 2: Praktisk-estetisk framlegg
Framlegg av individuelle og gruppevise praktisk-estetiske arbeid (to- og tredimensjonale produkt i ulike materialer og teknikker) med skriftlig og visuell prosessdokumentasjon.
Karakteren utgjør 60 % av helhetskarakteren.
Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse
Alt praktisk arbeid på verksted og undervisning med tilknytning til dette er obligatorisk. 70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.
Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer
Hildegunn Kalviknes Tessmann , Elin Austbø Simonsen , Pia Susanne Wall
Emneansvarlig
Pia Susanne Wall , Torunn Paulsen Dagsland
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem , Ivar Bjørnsen , Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av skapende arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjoner i nærmiljøet. Det vi være vekselvirkning mellom sanseinntrykk, formell kunnskap, analyse, refleksjon, fabulering og handling i materialer.
Arbeidsmengde
Arbeidsmengden i faget utgjør 412 timer. Fagdidaktikk, designhistorie og arkitekturhistorie utgjør 165 timer, mens praktisk estetisk arbeid utgjør 247 timer. Praktisk estetetisk arbeid og teori er nært knyttet sammen gjennom hele studiet.

Åpent for

Kunst og håndverk - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Bråten, I og Kvalbein, Å. (2013). Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagboklaget
Gilje, Ø., Kallestad, T. og Lepperød, J. (2013). Kunst, håndverk, teknologi og design. Bergen: Fagboklaget.
Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Nielsen, L.M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk: I går, i dag, i morgen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 93-95 om design)
Kompendium: Designprosessen
Kompendium: Arkitektur i skolen
Temabaserte artikler, fås undervegs i undervisningen.
Thiis- Evensen, (1995), Europas arkitekturhistorie, Oslo: Gyldendal
Veileder i vurdering for kunst og håndverk: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED/VFL/Kunst_og_handverk_101109_final.pdf


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.06.2020

Historikk