en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskaper
Etter fullført høstemne skal studentene på HNO230 ha:

 • utvidet sine kunnskaper i norsk morfologi og syntaks
 • utvidet sine kunnskaper i lytteforståelse og uttale
 • et funksjonelt vokabular som gjør det mulig å forstå varierte, autentiske tekster
 • kunnskaper om tekstbygging og kunnskaper om ulike muntlige og skriftlige tekster
 • erfaring med skriftlig og muntlig tekstproduksjon på et relativt høyt nivå


I samfunnskunnskap skal studentene ha kunnskaper om:
 • informasjonssamfunnet, medier- og kildekritikk
 • religion og sentrale trekk ved norsk historie
 • sentrale trekk ved norsk språkhistorie og dagens språksituasjon
 • politikk og samfunn med lov og rett (likeverd)
 • Norge i verden


I litteratur skal studentene ha kunnskaper om:
 • et utvalg skjønnlitterære tekster
 • tekstenes samfunnsmessige kontekst

Ferdigheter
 • kunne bruke et variert og nyansert ordforråd og ha god grammatisk struktur
 • kunne uttrykke og grunngi synspunktene sine på forståelig norsk
 • kunne uttrykke seg argumenterende skriftlig og muntlig
 • kunne presentere stoff fra pensum
 • kunne lese, forstå og drøfte autentiske sakprosatekster kritisk
 • kunne lese, samtale om og diskutere litterære tekster
 • kunne være i stand til å diskutere samfunnsfaglige problemstillinger
 • kunne forstå forelesninger i kjente emner
 • kunne innhente informasjon fra ukjente autentiske tekster
 • kunne skrive ulike tekster med god struktur og høy grad av grammatisk korrekthet

Generell kompetanse
Etter fullført høstemne skal studentene på HNO230:
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i gruppe
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kunne diskutere og utveksle synspunkter relatert til fagstoff og erfaringer
 • kunne forstå noen kulturelle referanserammer knyttet til å studier, arbeid og liv i Norge
 • kunne bruke IKT-verktøy effektivt og kritisk


Etter fullført våremne skal studentene på HNO240 ha:
Kunnskaper:
 • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet og tekststrukturen i allmenne tekster og fagtekster
 • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
 • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn


Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne
 • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
 • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
 • uttrykke seg flytende, nyansert og presist i muntlig sammenheng
 • skrive klare og strukturerte tekster om komplekse emner, med variert språk og høy grad av presisjon


Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
 • kunne fungere godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv
 • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv